<< กลับ

รวม LINK
 • e-mail มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Intranet)
 • ระบบจองห้องบรรยายอาคารเรียนรวม
 • รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร
 • รายชื่อนักศึกษาปัจจุบันตามประเภทการรับเข้า
 • สรุปจำนวนนักศึกษาประจำปีการศึกษาต่างๆ
 • สรุปจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
 • ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษา
 • ค้นหาอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา
 • สรุปการใช้ห้องบรรยายตามตารางสอน
 • สรุปการใช้อาคารตามตารางสอน
 • สรุปการใช้อาคารตามตารางสอนจำแนกตามหอพัก
 • ค้นหารายวิชาตามวัน/เวลา/อาคารที่กำหนด
 • สถิติการออกเอกสารสำคัญรายเดือน
 • สถิติการจำแนกสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ศูนบริการการศึกษา
 • สถิติการพ้นสภาพฯ นักศึกษาด้วยการจำแนกสภาพฯ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ย้อนหลัง 2550 - 2555
 • ค้นหารหัสนักศึกษา
 • LifeLong Learning
 • แผนการศึกษาระบบทวิภาค
 •