หลักสูตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 สำนักวิชา : เภสัชศาสตร์
 หลักสูตร : เภสัชศาสตรบัณฑิต(6 ปี)

 1   หมวดศึกษาทั่วไปหน่วยวิชาต่ำสุด : 10
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
MAT-101 Calculus I
 แคลคูลัส 1
1 (4-0-8)

 1.1   กลุ่มวิชาภาษาหน่วยวิชาต่ำสุด : 3.5
 1.1.1   กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษหน่วยวิชาต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
ENG-101 English Foundations
 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
1 (4-0-8)
ENG-103 English Communication in Health Matters
 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ
1 (4-0-8)
ENG-102 English for Applications
 ภาษาอังกฤษกับการประยุกต์ใช้
1 (4-0-8)

 1.1.2   กลุ่มวิชาภาษาไทยหน่วยวิชาต่ำสุด : .5
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
THA-101 Thai for Communication
 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
.5 (2-0-4)

 1.2   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์หน่วยวิชาต่ำสุด : 2
 1.2.1   กลุ่มวิชาสังคมไทยหน่วยวิชาต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
SOC-101 Politics and Power in Thai Society
 การเมืองและอำนาจในสังคมไทย
1 (4-0-8)
SOC-102 Pluralism in Thai Society
 พหุสังคมในสังคมไทย
1 (4-0-8)
SOC-103 Economy, Natural Resources and Thai Society
 เศรษฐกิจ ทรัพยากร กับสังคมไทย
1 (4-0-8)

 1.2.2   กลุ่มสังคมไทยกับสังคมโลกหน่วยวิชาต่ำสุด : 1
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
SOC-106 Thai Society and the World Culture
 สังคมไทยกับวัฒนธรรมโลก
1 (4-0-8)
SOC-105 Thai Society and the Borderless World
 สังคมไทยกับโลกไร้พรมแดน
1 (4-0-8)
SOC-104 World Ideas and Thai Society
 แนวคิดโลกกับสังคมไทย
1 (4-0-8)

 1.3   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ( เลือกเรียน 1 วิชาหรือทั้ง 2 วิชาคือ HUM-101 และ HUM-102)หน่วยวิชาต่ำสุด : 2
 1.3.1   หากลงเพียงวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 1.3 ต้องลงอีก 1 วิชาจาก HUM-103 หรือ HUM-104หน่วยวิชาต่ำสุด : 2
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
HUM-103 Self and Society
 ตัวตนและสังคม
1 (4-0-8)
HUM-102 The Human Conditions and Clashes of Moralities
 สภาวะความเป็นมนุษย์กับมาตรฐานทางศีลธรรม
1 (4-0-8)
HUM-101 Debates in History: Past, Present and the Truth
 ประวัติศาสตร์วิวาทะ : อดีต ปัจจุบัน และความจริง
1 (4-0-8)
HUM-104 Analytical Review of Art and Culture
 ศิลปวัฒนธรรมปริทัศน์
1 (4-0-8)

 1.4   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์หน่วยวิชาต่ำสุด : 1
 1.4.1   บังคับเรียนหน่วยวิชาต่ำสุด : .5
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
SRE-101 Sports, Recreation and Exercise
 กีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย
.5 (1-3-2)

 1.4.2   เลือกเรียนหน่วยวิชาต่ำสุด : .5
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
SCI-101 Science, Technology and Man
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับมนุษย์
.5 (2-0-4)
SCI-102 History and Philosophy of Science and Technology
 ประวัติและปรัชญาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
.5 (2-0-4)
SCI-104 Science and Business
 วิทยาศาสตร์และธุรกิจ
.5 (2-0-4)
SCI-103 Life and Nature
 ชีวิตและธรรมชาติ
.5 (2-0-4)

 1.5   กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยวิชาต่ำสุด : 1.5
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
ITE-101 Fundamental of Information Technology
 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 (3-2-7)
ITE-102 Computer Applications and Webpage Development
 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์และการสร้างเว็บเพจ
.5 (0-4-2)
CSC-101 Fundamentals of Computer Technology
 ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1 (3-2-7)

 2   หมวดวิชาเฉพาะหน่วยวิชาต่ำสุด : 66
 2.1   กลุ่มวิชาพื้นฐานหน่วยวิชาต่ำสุด : 17.5
 2.1.1   รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานหน่วยวิชาต่ำสุด : 9
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
CHM-101 Basic Chemistry
 เคมีพื้นฐาน
.5 (2-0-4)
MAT-110 Introduction to Statistics
 สถิติขั้นแนะนำ
1 (4-0-8)
BIO-104 General Biology Laboratory
 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
.5 (0-4-2)
CHM-102 General Chemistry
 เคมีทั่วไป
1 (4-0-8)
CHM-111 Organic Chemistry
 เคมีอินทรีย์
1 (3-3-8)
MAT-101 Calculus I
 แคลคูลัส 1
1 (4-0-8)
PHY-102 Physics Laboratory I
 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1
.5 (0-4-2)
CHM-231 Physical Chemistry
 เคมีเชิงฟิสิกส์
1 (3-3-8)
BIO-103 General Biology
 ชีววิทยาทั่วไป
1 (4-0-8)
MAT-100 Pre-Calculus
 พื้นฐานแคลคูลัส
.5 (2-0-4)
PHY-106 General Physics
 ฟิสิกส์ทั่วไป
1 (4-0-8)
CHM-103 General Chemistry Laboratory
 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป
.5 (0-4-2)

 2.1.2   รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพหน่วยวิชาต่ำสุด : 8.5
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
HMS-216 Human Medical Science 6
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 6
1 (3-3-8)
HMS-213 Human Medical Science 3
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 3
1 (3-3-8)
HMS-111 Human Medical Science 1
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 1
2 (6-3-14)
HMS-215 Human Medical Science 5
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 5
1 (3-3-8)
HMS-317 Human Medical Science 7
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 7
1 (4-0-8)
HMS-214 Human Medical Science IV
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 4
1 (3-3-8)
HMS-212 Human Medical Science 2
 วิทยาศาสตร์การแพทย์ของมนุษย์ 2
1.5 (4-4-10)

 2.2   กลุ่มวิชาชีพหน่วยวิชาต่ำสุด : 32.5
 2.2.1   รายวิชาด้านเภสัชศาสตร์หน่วยวิชาต่ำสุด : 12
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
PHA-422 Pharmaceutical Technology 4
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4
1 (3-3-8)
PHA-441 Traditional Medicine in Primary Health Care
 สมุนไพรเพื่อการสาธารณสุขมูลฐาน
1 (4-0-8)
PHA-342 Pharmacognosy
 เภสัชเวท
1 (3-3-8)
PHA-341 Fundamentals of Pharmaceutical Botany and Pharmacognosy
 ความรู้พื้นฐานทางเภสัชพฤกษศาสตร์และเภสัชเวท
.5 (2-0-4)
PHA-332 Medicinal Chemistry 2
 เคมีของยา 2
1 (4-0-8)
PHA-331 Medicinal Chemistry I
 เคมีของยา 1
1 (4-0-8)
PHA-323 Pharmaceutical Technology 2
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2
1 (3-3-8)
PHA-322 Biopharmaceutics
 ชีวเภสัชศาสตร์
.5 (2-0-4)
PHA-333 Pharmaceutical Analysis 1
 เภสัชวิเคราะห์ 1
1 (3-3-8)
PHA-421 Pharmaceutical Technology 3
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3
1 (3-3-8)
PHA-521 Pharmaceutical Biotechnology
 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
1 (4-0-8)
PHA-321 Pharmaceutical Technology 1
 เทคโนโลยีเภสัชกรรม1
1 (3-3-8)
PHA-334 Pharmaceutical Analysis 2
 เภสัชวิเคราะห์ 2
1 (3-3-8)

 2.2.2   รายวิชาด้านเภสัชกรรมปฏิบัติหน่วยวิชาต่ำสุด : 15.5
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
PHA-582 Special Problems in Pharmacy
 ปัญหาพิเศษทางเภสัชกรรม
1.5 (0-12-6)
PHA-453 Pharmacotherapeutics 2
 เภสัชบำบัด 2
1.5 (6-0-12)
PHA-552 Counseling Skill for Pharmacists
 ทักษะการสื่อสารด้านยาสำหรับเภสัชกร
1 (3-3-8)
PHA-451 Dispensing Pharmacy
 เภสัชกรรมจ่ายยา
1 (3-3-8)
PHA-455 Clinical Pharmacokinetics
 เภสัชจลนศาสตร์คลินิก
1 (4-0-8)
PHA-452 Pharmacotherapeutics 1
 เภสัชบำบัด 1
1 (3-3-8)
PHA-456 Pharmaceutical Care
 การบริบาลทางเภสัชกรรม
1 (3-3-8)
PHA-454 Pharmacotherapeutics 3
 เภสัชบำบัด 3
1.5 (6-0-12)
PHA-551 Pharmacotherapeutics 4
 เภสัชบำบัด 4
1.5 (6-0-12)
PHA-352 Pharmacology for Pharmacy Students 2
 เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 2
1.5 (4-4-10)
PHA-457 Pharmaceutical Information
 เภสัชสนเทศ
1 (4-0-8)
PHA-351 Pharmacology for Pharmacy Students 1
 เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 1
1.5 (4-4-10)
PHA-553 Experience in Community Public Health
 ประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน
.5 (0-4-2)

 2.2.3   รายวิชาด้านสังคมศาสตร์และการบริหารหน่วยวิชาต่ำสุด : 5
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
PHA-462 Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics
 เภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์
1 (4-0-8)
PHA-261 Health Bahavior
 พฤติกรรมสุขภาพ
.5 (2-0-4)
PHA-562 Pharmaceutical Law and Ethics
 นิติเภสัชและจริยธรรม
1 (4-0-8)
PHA-581 Research Methodology in Pharmacy
 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชศาสตร์
.5 (2-0-4)
PHA-561 Drug Store Management
 การจัดการร้านยา
.5 (2-0-4)
PHA-461 Pharmacy Administration
 การบริหารเภสัชกรรม
.5 (2-0-4)
PHA-361 Health System and Pharmacy
 ระบบสุขภาพและเภสัชกรรม
.5 (2-0-4)
PHA-161 Pharmacy Orientation
 เภสัชนิเทศ
.5 (2-0-4)

 3   กลุ่มวิชาเลือกหน่วยวิชาต่ำสุด : 4
 3.1   วิชาชีพเลือกสายเภสัชศาสตร์หน่วยวิชาต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
PHA-525 Phytopharmaceutical Technology
 เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
1 (3-3-8)
PHA-522 Unit Operations in Industrial Pharmacy
 หน่วยการผลิตในอุตสาหกรรมยา
1 (4-0-8)
PHA-541 Advanced Pharmacognosy
 เภสัชเวทก้าวหน้า
1 (3-3-8)
PHA-543 Medicinal Plant Tissue Culture
 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสมุนไพร
1 (3-3-8)
PHA-542 Marine Pharmacognosy
 เภสัชเวททางทะเล
.5 (2-0-4)
PHA-534 Pharmaceutical Regulations
 กฎเกณฑ์ทางเภสัชกรรม
.5 (2-0-4)
PHA-532 Quality Management System
 ระบบการบริหารคุณภาพ
1 (3-3-8)
PHA-533 Stability of Pharmaceutical Products
 ความคงสภาพของเภสัชภัณฑ์
1 (3-3-8)
PHA-535 Drug Design
 การออกแบบยา
1 (3-3-8)
PHA-544 Introduction to Thai Traditional Medicine
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
.5 (2-0-4)
PHA-545 Aromatherapy
 สุคนธบำบัด
.5 (2-0-4)
PHA-523 Novel Drug Delivery Systems
 ระบบนำส่งยารูปแบบใหม่
1 (3-3-8)
PHA-524 Cosmetic Science
 วิทยาการเครื่องสำอาง
1 (3-3-8)
PHA-526 Veterinary Pharmaceutical Products
 สัตวเภสัชภัณฑ์
.5 (2-0-4)
PHA-531 Food Science
 วิทยาการอาหาร
1 (4-0-8)

 3.2   วิชาชีพเลือกสายเภสัชกรรมปฏิบัติหน่วยวิชาต่ำสุด : 4
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
PHA-558 Intravenous Admixture
 การผสมยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำ
1 (3-3-8)
PHA-566 Drug Marketing
 การตลาดยา
1 (4-0-8)
PHA-652 Drug Abuse
 การใช้ยาในทางที่ผิด
.5 (2-0-4)
PHA-654 Advanced Pharmacology
 เภสัชวิทยาก้าวหน้า
1 (4-0-8)
PHA-557 Pharmacotherapeutics 5
 เภสัชบำบัด 5
1 (4-0-8)
PHA-651 Pharmaceutical Products Selection
 การเลือกใช้เภสัชภัณฑ์
1 (4-0-8)
PHA-662 Human Resources Management in Pharmacy
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ทางเภสัชกรรม
1 (4-0-8)
PHA-556 Drug Use Evaluation
 การประเมินการใช้ยา
.5 (2-0-4)
PHA-569 Pharmacy Organization Behavior
 พฤติกรรมองค์กรทางเภสัชกรรม
1 (4-0-8)
PHA-661 Quality Assurance System in Health Organizations
 ระบบประกันคุณภาพในสถานบริการสาธารณสุข
.5 (2-0-4)
PHA-554 Adverse Products Reaction Monitoring
 การติดตามและประเมินอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
.5 (2-0-4)
PHA-653 Clinical Nutrition
 โภชนคลินิก
.5 (2-0-4)
PHA-656 Seminar in Pharmaceutical Care
 สัมมนาทางการบริบาลทางเภสัชกรรม
.5 (2-0-4)
PHA-655 Clinical Toxicology
 พิษวิทยาคลินิก
.5 (2-0-4)
PHA-565 Community Health Promotion
 การสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
.5 (2-0-4)
PHA-555 Pharmacotherapeutics in High Risk Patients
 เภสัชบำบัดในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง
.5 (2-0-4)
PHA-559 Applied Pharmacokinetics and Therapeutic Drug Monitoring
 เภสัชจลนศาสตร์ประยุกต์และการตรวจติดตามระดับยาในร่างกาย
.5 (2-0-4)
PHA-563 Basic Health Consumer Protection
 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขเบื้องต้น
1 (4-0-8)
PHA-564 Application of Computer in Pharmacy
 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานเภสัชกรรม
1 (4-0-8)
PHA-567 Seminar in Social and Administrative Pharmacy
 สัมมนาทางเภสัชศาสตร์สังคมและบริหารเภสัชกรรม
.5 (2-0-4)
PHA-568 Hospital Pharmacy Administration
 การบริหารเภสัชกรรมโรงพยาบาล
.5 (2-0-4)

 4   กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพหน่วยวิชาต่ำสุด : 12
 4.1   วิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ(ภาคบังคับ)หน่วยวิชาต่ำสุด : 4.5
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
PHA-471 Professional Practice I (Hospitals and Community Pharmacy) (Hospitals and Community Pharmacy)
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 1 (โรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน) (โรงพยาบาลและสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน)
2.5 (0-38-0)
PHA-578 Professional Practice III (Community)
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 3 (ชุมชน)
1 (0-15-0)
PHA-577 Professional Practie II (Community pharmacy and Consumer Protection)
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและงานคุ้มครองผู้บริโภค
1 (0-15-0)
PHA-371 Professional Practice II (Community Pharmacy and Consumer Protection)
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 2 (สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนและงานคุ้มครองผู้บริโภค)
1 (0-15-0)

 4.2   วิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ(ภาคบังคับ)ตามสายวิชาที่นักศึกษาเลือกหน่วยวิชาต่ำสุด : 4.5
 4.2.1   สายเภสัชศาสตร์หน่วยวิชาต่ำสุด : 4.5
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
PHA-573 Professional Practice in Research and Development in Pharmaceutical and Health Products
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.5 (0-22-0)
PHA-571 Professional Practice in Production of Pharmaceutical and Health products
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.5 (0-22-0)
PHA-572 Professional Practice in Quality Assurance of Pharmaceutical and Health Products
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการประกันคุณภาพยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
1.5 (0-22-0)

 4.2.2   สายบริบาลทางเภสัชกรรมหน่วยวิชาต่ำสุด : 4.5
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
PHA-575 Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care 1
 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 1
1.5 (0-22-0)
PHA-574 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care 1
 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับ 1
1.5 (0-22-0)
PHA-576 Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Service
 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมการให้บริการเภสัชสนเทศ
1.5 (0-22-0)

 4.3   วิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ(เลือก)หน่วยวิชาต่ำสุด : 3
รหัสวิชารายวิชานก./นว.
PHA-674 Professional Practice in Aseptic Dispensary and Extemporaneous Preparation
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการผสมยาปลอดเชื้อและยาเตรียมเฉพาะราย
1.5 (0-22-0)
PHA-672 Professional Practice in Thai Traditional Pharmacy
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชกรรมแผนไทย
1.5 (0-22-0)
PHA-671 Professional Practice in Clinical Research and Regulatory Affairs
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านการวิจัยทางคลินิกและการขึ้นทะเบียนยา
1.5 (0-22-0)
PHA-679 Professional Practice in Public Health Pharmacy
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชสาธารณสุข
1.5 (0-22-0)
PHA-676 Pharmaceutical Care Clerkship in Acute Care 2
 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยบนหอผู้ป่วย 2
1.5 (0-22-0)
PHA-673 Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy
 การฝึกปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
1.5 (0-22-0)
PHA-677 Pharmaceutical Care in Therapeutic Drug Monitoring
 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมโดยการตรวจติดตามระดับยา
1.5 (0-22-0)
PHA-678 Professional Practice in Pharmacy Administration
 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริหารเภสัชกรรม
1.5 (0-22-0)
PHA-675 Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care 2
 การฝึกปฏิบัติงานการบริบาลทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยไปกลับ 2
1.5 (0-22-0)

 5   หมวดเลือกเสรีหน่วยวิชาต่ำสุด : 2