TH | ENNature
Snow
Mountains
Lights

8108

ระดับปริญญาตรี

320

ระดับปริญญาโท

125

ระดับปริญญาเอก

8553

รวม

รายงานผลนักศึกษา


ทุกระดับชั้น

รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 25638553
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 25631809
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2563 ในสาขาเกษตรศาสตร์44
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ739
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในปี 2563124ระดับปริญญาตรี (จำนวนนักศึกษา)
รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี 25632424
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี 2563 ที่เป็นคนแรกของบ้าน1242
จำนวนนักศึกษาหญิงแรกเข้าปี 25631743
จำนวนนักศึกษาหญิงแรกเข้าปี 2563 ที่เป็นคนแรกของบ้าน1047
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 25638108
จำนวนนักศึกษาต่างชาติในปี 256320
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-ระดับปริญญาตรี (จำนวนบัณฑิต)

รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 25631693
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 25631266
จำนวนบัณฑิตหญิงต่อจำนวนบัณฑิตชายที่จบในปี 25631 : 0.34
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี321
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี147
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ668
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2563 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ562
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2563 ในสาขาศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์142
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2563 ในสาขาศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์110
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2563 สามารถสอนระดับประถมได้281ระดับบัณฑิตศึกษา (จำนวนนักศึกษา)

รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2563320
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนนอกเวลา (ภาคพิเศษ) ปี 2563149
หญิง109
ชาย40
จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท ปี 256355
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2563125
จำนวนนักศึกษาระดับปริญเอกโทที่เรียนนอกเวลา (ภาคพิเศษ) ปี 2563 -
จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก ปี 256349
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 2563 (จำแนกเพศ)

ระดับชายหญิงรวม
ระดับปริญญาตรี214459648108
ระดับปริญญาโท110210320
ระดับปริญญาเอก5768125
รวม231162428553
สรุปจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษา 2563

สำนักวิชาไตรภาคทวิภาค
ปริญญาตรีปริญญาโท (พิเศษ)ปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
123123123123121212
การจัดการ514938254111223------
การบัญชีและการเงิน462536755---3331-----
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์626351---------------
นิติศาสตร์242021---------------
ครุศาสตร์และศิลปศาสตร์70777721153425319-11-1
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร452218---221101210------
วิทยาศาสตร์1108997---2--887---2--
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี144115115---423976------
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ383626---------------
สารสนเทศศาสตร์908172423---3321-----
พยาบาลศาสตร์201711---15149---------
แพทยศาสตร์843840---------------
เภสัชศาสตร์572619------122---2--
สหเวชศาสตร์413434------433------
สาธารณสุขศาสตร์5353511010149813113------
พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป353632---------143----
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ1-----101518---------
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี111011---------------
วิทยาลัยนานาชาติ------------4121----
รวมทั้งหมด982791749252327484549434642762415-1ค่าธรรมเนียมการศึกษาในปี 2563 (จำแนกตามหลักสูตร)


ลำดับหลักสูตรค่าธรรมเนียม/เทอม
1ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)50400
2นิติศาสตรบัณฑิต12700
3นิติศาสตรบัณฑิต (กฎหมายประยุกต์) (หลักสูตรนานาชาติ)45600
4นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล14800
5บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงิน14400
6บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์14400
7บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์14400
8บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการวิเคราะห์โลจิสติกส์และการจัดการซัพพลายเชน (หลักสูตรนานาชาติ)45600
9บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ22400
10บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ20400
11บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ16400
12บัญชีบัณฑิต14400
13พยาบาลศาสตรบัณฑิต26900
14แพทยศาสตรบัณฑิต33900
15เภสัชศาสตรบัณฑิต30400
16รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต12700
17รัฐศาสตรบัณฑิต12700
18วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด27400
19วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม20000
20วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์48900
21วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์27400
22วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม14800
23วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล14800
24วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์14800
25วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์14800
26วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์14800
27วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย20900
28วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล20800
29วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม20000
30วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์14800
31วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม22000
32วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย22000
33วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์20800
34วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ20800
35วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี20800
36วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)53100
37วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า20800
38วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา20800
39ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน22800
40ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน13900
41ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย13900
42ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ20850
43ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ13900
44ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอาเซียนศึกษา13900
45เศรษฐศาสตรบัณฑิต14400
46สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม22800
47สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)50400
48สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต22000
49สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน22000
50สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ14800