TH | ENNature
Snow
Mountains
Lights

9221

ระดับปริญญาตรี

324

ระดับปริญญาโท

155

ระดับปริญญาเอก

9700

รวม

รายงานผลนักศึกษา


ทุกระดับชั้น

รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 25649700
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 25642072
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2564 ในสาขาเกษตรศาสตร์20
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2564 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ893
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในปี 2564176ระดับปริญญาตรี (จำนวนนักศึกษา)
รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี 25642955
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี 2564 ที่เป็นคนแรกของบ้าน1582
จำนวนนักศึกษาหญิงแรกเข้าปี 25642112
จำนวนนักศึกษาหญิงแรกเข้าปี 2564 ที่เป็นคนแรกของบ้าน1415
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 25649226
จำนวนนักศึกษาต่างชาติในปี 256419
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-ระดับปริญญาตรี (จำนวนบัณฑิต)

รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 25641950
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 25641479
จำนวนบัณฑิตหญิงต่อจำนวนบัณฑิตชายที่จบในปี 25641 : 0.32
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2564 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี374
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2564 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี189
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2564 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ842
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2564 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ732
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2564 ในสาขาศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์167
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2564 ในสาขาศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์131
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2564 สามารถสอนระดับประถมได้253ระดับบัณฑิตศึกษา (จำนวนนักศึกษา)

รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2564324
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนนอกเวลา (ภาคพิเศษ) ปี 2564146
หญิง111
ชาย35
จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท ปี 256476
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2564155
จำนวนนักศึกษาระดับปริญเอกโทที่เรียนนอกเวลา (ภาคพิเศษ) ปี 2564 -
จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก ปี 256481
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 2564 (จำแนกเพศ)

ระดับชายหญิงรวม
ระดับปริญญาตรี250167209221
ระดับปริญญาโท114210324
ระดับปริญญาเอก7085155
รวม268570159700
สรุปจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษา 2564

สำนักวิชาไตรภาคทวิภาค
ปริญญาตรีปริญญาโท (พิเศษ)ปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
123123123123121212
การจัดการ575544433111221------
การบัญชีและการเงิน454531565---343------
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์575436---------------
นิติศาสตร์272524---------------
ครุศาสตร์และศิลปศาสตร์6155532212111211711134
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร171916------999------
วิทยาศาสตร์779198------655--45-2
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี1189788---222687--42--
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ383528---------------
สารสนเทศศาสตร์918198111---122------
พยาบาลศาสตร์121611---11810---------
แพทยศาสตร์1153044---------------
เภสัชศาสตร์642523------111--33-2
สหเวชศาสตร์404032------222------
สาธารณสุขศาสตร์57413711107342221---818
พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป424242---------6-----
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ889---211211---------
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี161517---------------
วิทยาลัยนานาชาติ------------1815----
รวมทั้งหมด94277473123221740282733373241161219416ค่าธรรมเนียมการศึกษาในปี 2564 (จำแนกตามหลักสูตร)


ลำดับหลักสูตรค่าธรรมเนียม/เทอม
1การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต27400
2ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)50400
3นิติศาสตรบัณฑิต12700
4นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล14800
5บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล14400
6บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล27400
7บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์14400
8บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์14400
9บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ22000
10บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ22400
11บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมการบริการ20400
12บัญชีบัณฑิต14400
13พยาบาลศาสตรบัณฑิต26900
14แพทยศาสตรบัณฑิต33900
15เภสัชศาสตรบัณฑิต30400
16รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต12700
17รัฐศาสตรบัณฑิต12700
18วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด27400
19วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม20000
20วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์27400
21วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)57400
22วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม14800
23วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล14800
24วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์14800
25วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์14800
26วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย20900
27วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล20800
28วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม20000
29วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม22000
30วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย22000
31วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์20800
32วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์20800
33วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์20800
34วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม20800
35วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า20800
36วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา20800
37ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน22800
38ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน13900
39ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย13900
40ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ13900
41ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ20850
42เศรษฐศาสตรบัณฑิต14400
43สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม22800
44สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)50400
45สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต22000
46สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน22000
47สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ14800