<< กลับ

ห้อง ทวิภาค | ไตรภาคภาคการศึกษา 2/2565

The Canvas HTML5 element is not supported by your browser.

รายการจองห้อง | รายการตารางสอน

วันเวลาวิชากลุ่มลงทะเบียน
จันทร์10:00-13:00GEN64-111ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย150
13:00-15:00COE64-171ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดำรงชีวิตและการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี139
15:00-18:00GEN61-152การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน11
15:00-18:00GEN64-142การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน340
18:00-20:00GED65-111ภาษากับวัฒนธรรม141
อังคาร8:00-10:00OCC62-349ปฏิบัติการสุขศาสตร์อุตสาหกรรม225
10:00-13:00GEN61-129ภาษาอังกฤษสำหรับสื่อและการสื่อสาร19
15:00-18:00GEN64-111ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย649
พุธ10:00-13:00GEN64-111ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย1153
15:00-17:00GEN64-124ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา112
พฤหัส8:00-9:00NUR63-351การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1444
9:00-10:00NUR63-352การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2346
10:00-11:00NUR63-351การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1145
11:00-12:00NUR63-352การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2145
13:00-15:00COE64-171ปัญญาประดิษฐ์สำหรับการดำรงชีวิตและการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี139
15:00-18:00GEN64-111ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย1647
18:00-20:00GED65-111ภาษากับวัฒนธรรม141
ศุกร์10:00-13:00GEN64-141การแสวงหาความรู้และระเบียบวิธีวิจัย2439
13:00-15:00GEN64-124ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา112