การบริการทางวิชาการของศูนย์บริการการศึกษา

                  ศูนย์บริการการศึกษามีการให้บริการตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่อง OMR (Optical Mark Reader) แก่หน่วยงาน ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการให้บริการมีอัตราค่าบริการดังนี้

1.การคิดค่าบริการตรวจกระดาษคำตอบ กำหนดปริมาณการใช้บริการในอัตรา ดังนี้
1.1 ตั้งแต่ 1-2,000 แผ่นแรก                                   แผ่นละ 2.00 บาท 
1.2 ส่วนที่เกิน 2,000 แผ่นแต่ไม่เกิน 5,000 แผ่น    แผ่นละ 1.50 บาท
1.3 ส่วนที่เกิน 5,000 แผ่น                                      แผ่นละ 1.00 บาท
2. กรณีที่มีการใช้กระดาษคำตอบของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กำหนดค่าบริการตรวจกระดาษคำตอบในอัตราเหมาจ่าย แผ่นละ 5.00 บาท

หมายเหตุ :- การกำหนดอัตราเรียกเก็บค่าบริการเป็นไปตามประกาศ เรื่อง อัตราค่าบริการตรวจกระดาษคำตอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (OMR : Optical Mark Reader)สำหรับหน่วยงานภายนอก พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2550

เบอร์โทรติดต่อ
075-673131-2