การวิเคราะห์ข้อสอบ

         ศูนย์บริการการศึกษา มีบริการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยของมหาวิทยาลัย สำหรับอาจารย์ที่ต้องการจะวิเคราะห์ข้อสอบสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายวัดผลการศึกษา ทั้งนี้หากต้องการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ และใช้งานได้ตามคู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ

ดาวน์โหลดโปรแกรม และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

 

ขั้นตอนการนำไฟล์ข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ข้อสอบ

 

 

ติดต่อสอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่  

ฝ่ายวัดผลการศึกษา  
โทร. 3131, 3132