<< กลับ


หมายเหตุ: คำร้องขอใบรับรองนี้ ใช้สำหรับผู้ที่จบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแล้ว โดยผู้ที่ยื่นคำร้องต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ คลิกที่นี่  ( นักศึกษาปัจจุบันสามารถเข้าสู่ระบบและขอ ONLINE ได้ )

รายการแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ / Forms
เรื่องรายการคำร้อง รายละเอียด
บริการนักศึกษาทุกระดับ
ลงทะเบียน
 • คำร้องขอถอนรายวิชา (กรณีติด W)
 • ถอนติด W
  >>เข้าสู่ระบบ<<
  สถานภาพนักศึกษา
 • คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา TH
 • Request Form for Student Resignation EN
 • คำร้องขอลาออกและขอรับเงินประกันของเสียหาย
 • คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา TH
 • Student Status Reinstatement Request Form ( For a Retired Student ) EN
 • ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
  ลาประเภทต่างๆ
 • คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพเป็นนักศึกษา TH
 • Request Form for Intermission Leave/Maintaining Student Status EN
 • นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการเรียน
 • คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ระหว่างเรียน TH
 • Request Form for Sick Leave/ Personal Leave EN
 • ลาระหว่างเรียน
  >>เข้าสู่ระบบ<<
 • คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ระหว่างสอบ TH
 • Request Form for Sick Leave or Personal Leave during Examination Period EN
 • ลาระหว่างสอบ
  เทียบโอนรายวิชา
 • คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา TH
 • Request Form for Credit Transfer EN
 • ขอโอนย้ายจากสถาบันอื่น เพื่อมาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ นักศึกษาวลัยลักษณ์เดิมสมัครเข้ามาศึกษาในรหัสใหม่
  การเงิน
 • คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา TH
 • Request Form to Postpone Tuition and Fees Payment EN
 • ยื่นขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • คำร้องขอรับเงินประกัน TH
 • Request for Insurance Fee Refund EN
 • คำร้องขอรับเงินค่าประกันคืนเนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา(Retire, ไม่ลงทะเบียนเรียน/รักษาสภาพ นศ.)
  บริการอื่นๆ
 • คำร้องขอใบรับรอง TH
 • Request Form for Certificates EN
 • ใบแจ้งผลการเรียน ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
 • ขอตรวจสอบผลคะแนน
 • ขอตรวจสอบผลคะแนน และจะยื่นคำร้องได้ตั้งแต่วันประกาศผลการศึกษา ถึง 1 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคการศึกษาถัดไป (ดูขั้นตอน)
 • คำร้องทั่วไป TH
 • General Request Form EN
 • คำร้องทั่วไป
 • คำร้องขอแก้ไขระเบียนประวัติ TH
 • Request Form for Changing Personal Information in the Student Record EN
 • แก้ไขข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
 • หนังสือมอบฉันทะ TH
 • Power of Attorney EN
 • หนังสือมอบฉันทะกรณีนักศึกษาไม่สามารถมาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองได้
 • บริการข้อมูลนักศึกษา/หน่วยงาน
 • บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
  ขอเปิดรายวิชา
 • เปิดรายวิชาระดับปริญญาตรี
 • สำหรับสำนักวิชา
 • เปิดรายวิชาระดับปริญญาโท
 • สำหรับสำนักวิชา
 • เปิดรายวิชาระดับปริญญาเอก
 • สำหรับสำนักวิชา
  แบบฟอร์ม
 • ใบแก้ไขผลการศึกษา
 • สำหรับสำนักวิชา
 • ขอใช้ห้องบรรยายอาคารเรียนรวม
 • เฉพาะห้องบรรยายอาคารเรียนรวม
 • ส่วนหน้า คู่มือการเขียนโครงงาน
 • ส่วนหน้า
 • คู่มือการเขียนโครงงาน
 • คู่มือการเขียนโครงงาน
 • แบบฟอร์มจัดกรรมการคุมสอบแทน
 • ใช้ในกรณีที่กรรมการคุมสอบ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ใด้จึงให้กรรมการท่านอื่นคุมสอบแทน
 • แบบฟอร์มขอทำบัตรนักศึกษา
 • ใบคำขอใช้บริการบัตรกรุงไทยสถาบัน/องค์กร
 • คำร้องการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ (รายวิชาศึกษาทั่วไป)
 • ใบคำร้องการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ
  บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  แบบฟอร์ม1. ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
  2. ขั้นตอนการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์
  3. คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 4. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 5. คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 6. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์
  7. แบบแจ้งผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
  8. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
  9. คำร้องขอสอบและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 10. แบบตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
  11. แบบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์
  12. คำร้องขอสอบประมวลความรู้
  13. คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 14. แบบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้
  15. คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 16. แบบแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ
  17. คำร้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
  บริการอื่นๆ บัณฑิตศึกษา18. คำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอหนังสือรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน
  19. คำร้องขอขยายเวลาการศึกษา (เฉพาะ รหัส 61 ขึ้นไป)
  20. คำร้องขอชลอการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา (สำหรับ นศ. รหัส 60 ลงมา)
 • ไทย
 • English
 • 21. คำร้องการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60) Thai/Eng
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป) Thai/Eng
 •