<< กลับ


หมายเหตุ: คำร้องขอใบรับรองนี้ ใช้สำหรับผู้ที่จบการศึกษาหรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปแล้ว โดยผู้ที่ยื่นคำร้องต้องปฏิบัติตามรายละเอียดและขั้นตอนดังนี้ คลิกที่นี่  ( นักศึกษาปัจจุบันสามารถเข้าสู่ระบบและขอ ONLINE ได้ )

รายการแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ
เรื่องรายการคำร้อง รายละเอียด
บริการนักศึกษาทุกระดับ
ลงทะเบียน1. คำร้องขอถอนรายวิชา (กรณีติด W)ถอนติด W
สถานภาพนักศึกษา2. คำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาคำร้องขอลาออกและขอรับเงินประกันของเสียหาย
3. คำร้องขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษาขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
ลาประเภทต่างๆ 4. คำร้องขอลาพักการศึกษา/รักษาสภาพเป็นนักศึกษานักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการเรียน
5. คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ระหว่างเรียนลาระหว่างเรียน
6. คำร้องขอลาป่วย/ลากิจ ระหว่างสอบลาระหว่างสอบ
เทียบโอนรายวิชา7. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชาขอโอนย้ายจากสถาบันอื่น เพื่อมาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือ นักศึกษาวลัยลักษณ์เดิมสมัครเข้ามาศึกษาในรหัสใหม่
การเงิน 8. คำร้องขอผ่อนผันการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษายื่นขอผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด
9. คำร้องขอรับเงินประกันคำร้องขอรับเงินค่าประกันคืนเนื่องจากพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา(Retire, ไม่ลงทะเบียนเรียน/รักษาสภาพ นศ.)
บริการอื่นๆ 10. คำร้องขอใบรับรองใบแจ้งผลการเรียน ใบแสดงผลการศึกษา(Transcript) ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา
11. คำร้องทั่วไปคำร้องทั่วไป
12. คำร้องขอแก้ไขระเบียนประวัติแก้ไขข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา
13. หนังสือมอบฉันทะหนังสือมอบฉันทะกรณีนักศึกษาไม่สามารถมาดำเนินการในเรื่องต่างๆ ด้วยตนเองได้
14. บริการข้อมูลนักศึกษา/หน่วยงานบริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียน
ขอเปิดรายวิชา15. เปิดรายวิชาระดับปริญญาตรีสำหรับสำนักวิชา
16. เปิดรายวิชาระดับปริญญาโทสำหรับสำนักวิชา
17. เปิดรายวิชาระดับปริญญาเอกสำหรับสำนักวิชา
แบบฟอร์ม18. ใบแก้ไขผลการศึกษาสำหรับสำนักวิชา
19. ขอใช้ห้องบรรยายอาคารเรียนรวมเฉพาะห้องบรรยายอาคารเรียนรวม
20. ส่วนหน้า คู่มือการเขียนโครงงาน ส่วนหน้า
21. คู่มือการเขียนโครงงานคู่มือการเขียนโครงงาน
22. แบบฟอร์มจัดกรรมการคุมสอบแทนใช้ในกรณีที่กรรมการคุมสอบ ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ใด้จึงให้กรรมการท่านอื่นคุมสอบแทน
บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
แบบฟอร์ม23. ขั้นตอนการทำวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
24. ขั้นตอนการจัดทำรูปเล่มวิทยานิพนธ์
25. คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 26. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 27. คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 28. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงร่างวิทยานิพนธ์
  29. แบบแจ้งผลสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
  30. แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์
  31. คำร้องขอสอบและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 32. แบบตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
  33. แบบแจ้งผลสอบวิทยานิพนธ์
  34. คำร้องขอสอบประมวลความรู้
  35. คำร้องขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 36. แบบแจ้งผลการสอบประมวลความรู้
  37. คำร้องขอสอบวัดคุณสมบัติและขอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดคุณสมบัติ
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 • 38. แบบแจ้งผลการสอบวัดคุณสมบัติ
  39. คำร้องส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
  บริการอื่นๆ บัณฑิตศึกษา40. คำร้องขอขยายเวลาศึกษาต่อ/ขอหนังสือรายงานตัวเพื่อกลับเข้าปฏิบัติงาน
  41. คำร้องขอขยายเวลาการศึกษา (เฉพาะ รหัส 61 ขึ้นไป)
  42. คำร้องขอชะลอการอนุมัติการสำเร็จการศึกษา
  43. คำร้องการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา
 • (สำหรับ นศ. ก่อน รหัส 60)
 • (สำหรับ นศ. รหัส 60 ขึ้นไป)
 •