<< กลับ
ตารางสอบนักศึกษา

ป้อนข้อมูล
ภาคการศึกษา
ประเภท

หมายเหตุ นักศึกษาที่ไม่สะดวกสอบในที่นั่งหรือห้องที่กำหนด โปรดติดต่อเคาน์เตอร์ศูนย์บริการการศึกษาก่อนวันสอบอย่างน้อย 1 วันทำการ

    ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
  • แต่งกายให้ถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ห้ามใส่กางเกงยืนส์ รองเท้าแตะ
  • ไม่นำโทรศัพท์มือถือ เอกสาร ตำรา เครื่องคิดเลข หรืออุปกรณ์ต้องห้ามเข้าห้องสอบ
  • ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบสายเกิน 30 นาทีเข้าห้องสอบ และไม่ให้ออกจากห้องสอบก่อนเวลา 30 นาทีนับตั้งแต่เริ่มสอบ
  • แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่าย ให้กรรมการคุมสอบดูระหว่างเซ็นชื่อผู้เข้าสอบ