รายชื่อนักศึกษาในหลักสูตร
เลือกระดับการศึกษา
หลักสูตรหลักสูตรปีจำนวนรายชื่อนักศึกษา
สำนักวิชาการจัดการ
651210205 : การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล 256546รหัส 65
601210203 : บริหารธุรกิจ การตลาด25601รหัส 60
621210204 : บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 2562138รหัส 63 62
641210204 : บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์) 2564178รหัส 64 65
641210203 : บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) 2564188รหัส 64 65
621210203 : บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์) 256273รหัส 63 62
631210500 : ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 256323รหัส 63
641210500 : ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ 256488รหัส 64 65
611210401 : อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว25611รหัส 61
641210400 : อุตสาหกรรมการบริการ (รวมยังไม่แยก)256427รหัส 64
621210402 : อุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม256282รหัส 63 62
601210402 : อุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม25601รหัส 60
611210402 : อุตสาหกรรมการบริการ การโรงแรม25611รหัส 61
621210401 : อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยว256268รหัส 63 62
55210402 : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว (ด้านการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว)25551รหัส 59
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
621210201 : บริหารธุรกิจ (การเงิน) 256237รหัส 63 62
641210201 : บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล) 256483รหัส 64 65
621210102 : บัญชี บัญชี (การบัญชีเพื่อองค์กรธุรกิจ)256227รหัส 63 62
621210100 : บัญชี บัญชี (รวมยังไม่แยก)25621รหัส 63
611210101 : บัญชี บัญชี (การสอบบัญชี)25611รหัส 61
641210100 : บัญชี บัญชี (รวมยังไม่แยก)2564174รหัส 64 65
621210101 : บัญชี บัญชี (การสอบบัญชี)2562119รหัส 63 62
621210300 : เศรษฐศาสตร์ 256235รหัส 63 62
641210300 : เศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์256457รหัส 64 65
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
641230200 : เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 256446รหัส 64 65
631230200 : เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม 256317รหัส 63
621230101 : วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 256240รหัส 63 62
641230101 : วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม 256444รหัส 64 65
สำนักวิชานิติศาสตร์
57110800 : นิติศาสตร์ 25571รหัส 59
611130200 : นิติศาสตร์ 25611รหัส 61
641130200 : นิติศาสตร์ 2564311รหัส 64 65
621130200 : นิติศาสตร์ 256248รหัส 62
631130200 : นิติศาสตร์ 256374รหัส 63
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
621320100 : พยาบาลศาสตร์ 2562160รหัส 62
611320100 : พยาบาลศาสตร์ 25611รหัส 61
641320100 : พยาบาลศาสตร์ 2564378รหัส 64 65
631320100 : พยาบาลศาสตร์ 2563182รหัส 63
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
641340400 : การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 256482รหัส 64 65
641340100 : แพทยศาสตร์ 256496รหัส 64 65
60340100 : แพทยศาสตร์ 256048รหัส 60
621340100 : แพทยศาสตร์ 256296รหัส 63 62
611340100 : แพทยศาสตร์ 256147รหัส 61
55340100 : แพทยศาสตร์ 25545รหัส 59
631340300 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 256323รหัส 63
641340300 : วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย 256489รหัส 64 65
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
611330100 : เภสัชศาสตร์ 2561101รหัส 61
55330100 : เภสัชศาสตร์ 25541รหัส 58
621330100 : เภสัชศาสตร์ 2562230รหัส 63 62
60330100 : เภสัชศาสตร์ 256074รหัส 60
641330100 : เภสัชศาสตร์ 2564238รหัส 64 65
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
621130300 : รัฐประศาสนศาสตร์ 256252รหัส 62
641130330 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(การปกครองท้องถิ่น)256457รหัส 64
641130331 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาจีน)(การปกครองท้องถิ่น)25645รหัส 64
631130330 : รัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)256349รหัส 63
631130320 : รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ)256331รหัส 63
641130321 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาจีน)(นโยบายสาธารณะ)256415รหัส 64
631130310 : รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)256328รหัส 63
641130310 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)256410รหัส 64
641130320 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(นโยบายสาธารณะ)256419รหัส 64
641130311 : รัฐประศาสนศาสตร์ (GENภาษาจีน)(การจัดการทรัยากรมนุษย์)25647รหัส 64
641130300 : รัฐประศาสนศาสตร์ (รวม-ยังไม่เลือกเอก)2564141รหัส 65
641130131 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาจีน)(อาเซียนศึกษา)25641รหัส 64
631130111 : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง - เรียนแบบวิชาโท/นอกหลักสูตร25637รหัส 63
611130113 : รัฐศาสตร์ เรียนแบบมีวิชาโท (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)25611รหัส 61
641130140 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(การเมืองการปกครอง)(วิชาโท)25646รหัส 64
641130111 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาจีน)(การเมืองการปกครอง)25644รหัส 64
631130110 : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง - เอกเดี่ยว256349รหัส 63
641130130 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(อาเซียนศึกษา)25646รหัส 64
641130160 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(อาเซียนศึกษา)(วิชาโท)25641รหัส 64
631130120 : รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ - เอกเดี่ยว256314รหัส 63
641130120 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)256412รหัส 64
641130110 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(การเมืองการปกครอง)2564111รหัส 64
621130101 : รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง)256221รหัส 62
621130102 : รัฐศาสตร์ (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)256210รหัส 62
611130103 : รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ25611รหัส 61
641130150 : รัฐศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)(วิชาโท)25641รหัส 64
641130100 : รัฐศาสตร์ (รวม-ยังไม่เลือกเอก)2564191รหัส 64 65
611130101 : รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง25612รหัส 61
631110300 : อาเซียนศึกษา 256315รหัส 63
สำนักวิชาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
641370100 : ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) 256455รหัส 64 65
621370100 : ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ) 256214รหัส 63 62
สำนักวิชาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
621380100 : สัตวแพทย์ (นานาชาติ) 256230รหัส 63 62
611380100 : สัตวแพทย์ (นานาชาติ) 25617รหัส 61
641380100 : สัตวแพทย์ (นานาชาติ) 256485รหัส 64 65
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
611250200 : เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง25611รหัส 61
641120131 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาจีน)(ชีววิทยา)25641รหัส 64
621120104 : วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์256217รหัส 63 62
641120140 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(ฟิสิกส์)25644รหัส 64
621120103 : วิทยาศาสตร์ ชีววิทยา256222รหัส 63 62
641120100 : วิทยาศาสตร์ 256446รหัส 65
641120130 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(ชีววิทยา)256423รหัส 64
621120102 : วิทยาศาสตร์ เคมี256216รหัส 63 62
641120141 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาจีน)(ฟิสิกส์)25641รหัส 64
641120121 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาจีน)(เคมี)25646รหัส 64
641120120 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(เคมี)256410รหัส 64
641120110 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาอังกฤษ)(คณิตศาสตร์)25645รหัส 64
641120111 : วิทยาศาสตร์ (GENภาษาจีน)(คณิตศาสตร์)25642รหัส 64
621120101 : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์256213รหัส 63 62
621120200 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล 256247รหัส 63 62
641120200 : วิทยาศาสตร์ทางทะเล 256465รหัส 64 65
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
631240600 : ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 256318รหัส 63
641240600 : ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์ 256452รหัส 64 65
611240700 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25611รหัส 61
55240700 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 25551รหัส 59
641240800 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ 2564121รหัส 64 65
621240800 : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ 256272รหัส 63 62
621240100 : วิศวกรรมเคมี 256238รหัส 63 62
611240100 : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 25611รหัส 61
641240100 : วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม 2564153รหัส 64 65
641240900 : วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์ 256441รหัส 64 65
611220700 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 25615รหัส 61
621220700 : วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 256245รหัส 63 62
611240400 : วิศวกรรมพอลิเมอร์ 25611รหัส 61
641240300 : วิศวกรรมไฟฟ้า 256496รหัส 64 65
621240300 : วิศวกรรมไฟฟ้า 256278รหัส 63 62
621240200 : วิศวกรรมโยธา 256283รหัส 63 62
641240200 : วิศวกรรมโยธา 2564132รหัส 64 65
611240200 : วิศวกรรมโยธา 25611รหัส 61
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
611110601 : ไทยศึกษาบูรณาการ (ภาษาและวรรณกรรมไทย)25611รหัส 61
641110100 : ภาษาจีน 2564158รหัส 64 65
621110100 : ภาษาจีน 256279รหัส 63 62
621110400 : ภาษาไทย 256288รหัส 63 62
641110400 : ภาษาไทย 2564140รหัส 64 65
611110211 : ภาษาอังกฤษ เรียนแบบมีวิชาโท (ภาษาอังกฤษ)25612รหัส 61
631110290 : ภาษาอังกฤษ (เรียนแบบนอกหลักสูตร)256342รหัส 63
631110230 : ภาษาอังกฤษ (ภาษาจีน)25634รหัส 63
631110220 : ภาษาอังกฤษ (ภาษาอังกฤษ)256323รหัส 63
641110200 : ภาษาอังกฤษ 2564237รหัส 64 65
631110210 : ภาษาอังกฤษ (การสอนภาษาอังกฤษ)256321รหัส 63 62
60110201 : ภาษาอังกฤษ (เรียนแบบมีวิชาโท)25601รหัส 60
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
611410300 : การออกแบบภายใน 25611รหัส 61
641410300 : การออกแบบภายใน 256459รหัส 64 65
621410300 : การออกแบบภายใน 256238รหัส 63 62
621410100 : สถาปัตยกรรม 256277รหัส 63 62
641410100 : สถาปัตยกรรม 2564115รหัส 64 65
611410100 : สถาปัตยกรรม 256128รหัส 61
59410100 : สถาปัตยกรรม 25591รหัส 59
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
621350200 : กายภาพบำบัด 2562172รหัส 63 62
641350200 : กายภาพบำบัด 2564200รหัส 64 65
611350200 : กายภาพบำบัด 25611รหัส 61
621350100 : เทคนิคการแพทย์ 2562268รหัส 63 62
641350100 : เทคนิคการแพทย์ 2564373รหัส 64 65
611310100 : เทคนิคการแพทย์ แบบทางวิชาการ25611รหัส 61
621350600 : เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา) 2 ภาษา256239รหัส 63 62
641350300 : เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ) 256478รหัส 64 65
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
641360310 : สาธารณสุขชุมชน (GENภาษาอังกฤษ)(การสาธารณสุขชุมชน)256475รหัส 64
641360300 : สาธารณสุขชุมชน การสาธารณสุขชุมชน25641รหัส 64
621360300 : สาธารณสุขชุมชน 2562153รหัส 63 62
641360311 : สาธารณสุขชุมชน (GENภาษาจีน)(การสาธารณสุขชุมชน)25649รหัส 64
641360111 : อนามัยสิ่งแวดล้อม (GENภาษาจีน)(อนามัยสิ่งแวดล้อม)25646รหัส 64
641360110 : อนามัยสิ่งแวดล้อม (GENภาษาอังกฤษ)(อนามัยสิ่งแวดล้อม)256459รหัส 64
621360100 : อนามัยสิ่งแวดล้อม 256276รหัส 63 62
621360000 : อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข (รวมยังไม่แยก)2562239รหัส 65
621360200 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2562111รหัส 63 62
641360200 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย25645รหัส 64
641360211 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GENภาษาจีน)(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)25647รหัส 64
641360210 : อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (GENภาษาอังกฤษ)(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)256463รหัส 64
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
621220200 : การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล 256228รหัส 62
631220800 : ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ 256354รหัส 63
641220800 : ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ 2564168รหัส 64 65
641220400 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม 2564199รหัส 64 65
621220400 : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม 256289รหัส 63 62
55220600 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 25551รหัส 59
611220600 : เทคโนโลยีสารสนเทศ 25611รหัส 61
641220600 : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 256466รหัส 64 65
621220600 : เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 256244รหัส 63 62
641220300 : นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ 256476รหัส 64 65
621220300 : นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์ 256246รหัส 63 62
621220100 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 256275รหัส 63 62
641220100 : นิเทศศาสตร์ดิจิทัล 2564115รหัส 64 65
611220500 : มัลติมีเดียและแอนิเมชัน 25617รหัส 61