สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษาต่างๆ
ประเภท
สำนักวิชา
ข้อมูลตั้งแต่ปี (พ.ศ.)
หลักสูตร25552556255725582559256025612562256325642565
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
   นิติศาสตร์14564
   รัฐศาสตร์177147164144123
   ภาษาไทย40486872
   ไทยศึกษาบูรณาการ39555652373732
   อาเซียนศึกษา507460766616915
   ภาษาจีน3365608764636730497781
   ภาษาอังกฤษ75689210010711310518913899
   รวมในระดับ37440943350446122921371201283252
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
   ภาษาอังกฤษ23
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา44123
   วัฒนธรรมศึกษา1
   รวมในระดับ542423
ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ
   เอเชียศึกษา11142
   รวมในระดับ11142
ระดับผู้ร่วมเรียนจากต่างประเทศ
   ผู้ร่วเมเรียนร่วมสอบจากต่างประเทศ6
   รวมในระดับ6
ระดับปริญญาตรี ทวิภาค
   ภาษาอังกฤษ (นานาชาติ)145
   รวมในระดับ145
ระดับปริญญาเอก ทวิภาค
   ศิลปศาสตร์113
   รวมในระดับ113
รวมในสำนัก38041443651246523221385207284261
รวมทั้งหมด38041443651246523221385207284261