สรุปจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาประจำปีการศึกษาต่างๆ
ประเภท
สำนักวิชา
ข้อมูลตั้งแต่ปี (พ.ศ.)
หลักสูตร25552556255725582559256025612562
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ระดับปริญญาตรี
   นิติศาสตร์14570
   รัฐศาสตร์177147164142119
   ภาษาไทย47
   ไทยศึกษาบูรณาการ38555653363734
   อาเซียนศึกษา50746177671712
   ภาษาจีน3365609266667139
   ภาษาอังกฤษ756893101109115117
   รวมในระดับ37340943551046723523486
ระดับปริญญาโท ภาคปกติ
   ภาษาอังกฤษ23
   เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา44123
   วัฒนธรรมศึกษา1
   รวมในระดับ542423
ระดับปริญญาเอก ภาคปกติ
   เอเชียศึกษา11352
   รวมในระดับ11352
รวมในสำนัก37941444051947123823486
รวมทั้งหมด37941444051947123823486