<< กลับ


ข้อมูล นศ. นี้ เป็นจำนวน นศ. ตามเวลาจริง ซึ่งนับรวม นศ. ชั้นปีที่ 1 ที่ได้ขึ้นทะเบียน นศ. Online ผ่านระบบเข้ามาแล้ว (โดยจำนวนจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565)
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2565
 สรุปจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ประเภท
ระดับ  
หลักสูตรชั้นปี 1ชั้นปี 2ชั้นปี 3ชั้นปี 4ชั้นปี 5 ขึ้นไปรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ15849930108138167389-11123330
ภาษาจีน57681275779404942630---237
อาเซียนศึกษา-------1515------15
ไทยศึกษาบูรณาการ-------------111
ภาษาไทย56772365687414823840---228
นิติศาสตร์------------1-11
รวม25227252352482833216920166571235812
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์541461438527303782331---166
วิทยาศาสตร์ทางทะเล142135624309233241115---112
รวม196281206282165369123446---278
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์681201885095145244670121931224438
รัฐประศาสนศาสตร์3510614131821133870108213152---414
รวม1032263298117725862116178335083224852
สำนักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตร์751252005061111215374183048-11434
รวม751252005061111215374183048-11434
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
บัญชี99510486270560651171821-1322
เศรษฐศาสตร์13223513922912217714---92
บริหารธุรกิจ (การเงิน)------8111941418---37
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล)22285062733---------83
รวม441451892798125228310522921141-1534
สำนักวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจ------------1-11
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว------------1-11
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ15344917223991423------111
อุตสาหกรรมการบริการ---42327545501288100123180
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)186886227092314273244165---316
บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)2991120165268103141102232---261
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล133346------------46
รวม75226301591672265513218746151197325916
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล373471261844231336231639---190
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม5064114434285312354251035---288
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน------------5277
เทคโนโลยีสารสนเทศ------------2-22
วิศวกรรมซอฟต์แวร์------217281521714550
การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล---------161228---28
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล231235229311782512719---110
ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ623395433073361854------222
นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์152742331343252851318---122
รวม18717035713713026713194225966015686141019
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ-------------111
วิศวกรรมโยธา5325782628543718551513281-1216
วิศวกรรมไฟฟ้า461965201131331245211233---174
วิศวกรรมพอลิเมอร์-------------111
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์------------1122
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ------29164519827---72
วิศวกรรมเคมี------4212521113---38
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์1222341351851318------70
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง------------1-11
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม137891134962---------153
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์2172812113---------41
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์501969341852---------121
รวม195170365118112230108801885744101336890
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม22325118194242811112---84
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม121931691511617------63
รวม1442567273415304511112---147
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์151741891317618961761826154160-11721
รวม151741891317618961761826154160-11721
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์24831072310813119109128158710239137176644
รวม24831072310813119109128158710239137176644
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์1731481533481929481137482971100292
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย36246017122915823------112
การแพทย์แผนไทยประยุกต์9404962733---------82
รวม629515738721103437711137482971100486
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์3316820129143172251341592881109-11642
กายภาพบำบัด3074104276996168710366369-11373
เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา)------52631268---39
เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)15284343135---------78
รวม78270348602433034624729336150186-221132
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข21218239------------239
อนามัยสิ่งแวดล้อม---857657435012526---141
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย---669755667173340---186
สาธารณสุขชุมชน---1570859859425759---238
รวม21218239291962252119421510115125---804
สำนักวิชาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)10192942226156-88---69
รวม10192942226156-88---69
สำนักวิชาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
สัตวแพทย์ (นานาชาติ)11354611283951823257167122
รวม11354611283951823257167122
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม302858273057112536152641111829221
การออกแบบภายใน1326394162011162747111-198
รวม435497314677224163193352121830319
รวมทั้งหมด10012341334274319732716616163722533901126151610025235210179