<< กลับ


 สรุปจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ประเภท
ระดับ  
หลักสูตรชั้นปี 1ชั้นปี 2ชั้นปี 3ชั้นปี 4ชั้นปี 5 ขึ้นไปรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ---269111718971152881109235346
ภาษาจีน53439863713636666066-1818260
อาเซียนศึกษา---2101241317135265-66100
ไทยศึกษาบูรณาการ---430346313743236-11108
ภาษาไทย24547------------47
รัฐศาสตร์---------3976115141933148
นิติศาสตร์---------30407034777
รวม7798640194234312042351203414611951701086
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์112435------------35
วิทยาศาสตร์ทางทะเล61117------------17
วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ---99188122051116---54
รวม17355299188122051116---106
สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
รัฐศาสตร์15203564951593779116------310
นิติศาสตร์284472214061121931------164
รัฐประศาสนศาสตร์263662------------62
รวม69100169851352204998147------536
สำนักวิชาการจัดการ
บัญชี1181921898116138810136972279390
บริหารธุรกิจ---2137581537522711314081725275
เศรษฐศาสตร์77141214267101751419---76
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว---------17688532326111
การท่องเที่ยวและโรงแรม15961111595110206484------305
บริหารธุรกิจ (การเงิน)51419------------19
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)295382------------82
บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)142438------------38
รวม812753566624431055199254522643161347601296
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์---182846152035164258369148
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล211940------------40
นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์51419------------19
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม351247------------47
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน---39205930114143277014822192
เทคโนโลยีสารสนเทศ---1071773101513286-661
วิศวกรรมซอฟต์แวร์203231492375121161731479
การจัดการสารสนเทศดิจิทัล---1582363912142621361
การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล151328------------28
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล12719------------19
รวม108681769672168654210797102199281644694
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร---------116175384360
นวัตกรรมการเกษตรและการประกอบการ---31215---------15
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม11213------------13
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)------4154111531424
เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์)-------5521921281036
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม------123----447
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร------1910------10
เกษตรศาสตร์ (ประมง)------213761343723
รวม112133121581826145266145468188
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ---615215141912354761319106
วิศวกรรมโยธา171330241741341751441862171532216
วิศวกรรมไฟฟ้า2614401714311672336114711617158
วิศวกรรมพอลิเมอร์---5712538------20
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ---------39121-113
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์---1161787151572253862
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ21930------------30
วิศวกรรมเคมี51217------------17
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง---2462575222714545
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม---------315183182139
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม---21214268------22
รวม6948117677514272591311181172354459103728
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
เทคนิคการแพทย์---------84957-4461
กายภาพบำบัด---------15637823583
อนามัยสิ่งแวดล้อม---------145461121359
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย---------3323527944
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต---------78491-3394
รวม---------3427330752934341
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์6170176101541641010211227678-22532
รวม6170176101541641010211227678-22532
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์169210818831012054741242542972101438
รวม169210818831012054741242542972101438
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์11374816324812364893948435497289
รวม11374816324812364893948435497289
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์289212043187230178198------448
กายภาพบำบัด77481108999127183------263
เทคนิคการแพทย์ (2 ภาษา)391211011---------23
รวม381752135428634029152181------734
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข10126136------------136
อนามัยสิ่งแวดล้อม---6475338083------136
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย---13901031290102------205
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต---67682177592------174
รวม101261362521323832245277------651
สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
ทันตแพทยศาสตร์-1010------------10
รวม-1010------------10
สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
สัตวแพทย์268167---------15
รวม268167---------15
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม162844131831122436161228101929168
การออกแบบอุตสาหกรรม---459415115164-434
การออกแบบภายใน6915268156------29
รวม223759192948173047271744141933231
รวมทั้งหมด457127017275091544205340812511659490133418242094036127875