<< กลับ

 สรุปจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ประเภท
ระดับ  
หลักสูตรชั้นปี 1ชั้นปี 2ชั้นปี 3ชั้นปี 4ชั้นปี 5 ขึ้นไปรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
สำนักวิชา-ไม่กำหนด-
เลือกเสรี---1-1---------1
รวม---1-1---------1
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ2271931576913094124167389-11398
ภาษาจีน54247575801717294049---248
อาเซียนศึกษา----------1515---15
ภาษาไทย22830567723656874148---218
ครุศาสตร์ (ภาษาไทย)32730------------30
ครุศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)82129------------29
ครุศาสตร์ (สังคมศึกษา)72330------------30
ครุศาสตร์ (พลศึกษา)22830------------30
ครุศาสตร์ (นาฏศิลป์)91625------------25
ครุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)-11------------1
รวม78237315252182433423026432169201-111024
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์1137485364114375172936---176
วิทยาศาสตร์ทางทะเล1014241419336243092332---119
ครุศาสตร์ (คณิตศาสตร์)222850------------50
ครุศาสตร์ (คอมพิวเตอร์ศึกษา)202444------------44
ครุศาสตร์ (ชีววิทยา)51823------------23
ครุศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)35255------------55
รวม71173244195574206181165268---467
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์5692148651151804894142234669---539
รัฐประศาสนศาสตร์3161923410513931791103869107---448
รวม87153240992203197917325261115176---987
สำนักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตร์79138217621221844656102215374-22579
รวม79138217621221844656102215374-22579
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
บัญชี158095791988616955964-11327
เศรษฐศาสตร์1516311121321392291221---106
บริหารธุรกิจ (การเงิน)---------81119---19
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล)15264122285062632------123
รวม451221674014018027961232282104-11575
สำนักวิชาการจัดการ
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ12193114324617223991423---139
อุตสาหกรรมการบริการ------42327543481-176
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)375491186583227092304171-11338
บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)39599829891181652683-3---287
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล63137133245---------82
รวม9416325774218292591672264798145112922
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล232851373269251742231336112200
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม666813448611094342853123543-3385
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน------------2-22
เทคโนโลยีสารสนเทศ------------2-22
วิศวกรรมซอฟต์แวร์---------217283-331
การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล------------5166
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล2911402412362293117825112134
ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ352762583391422971351853---277
นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์932411425393313422527---141
รวม16216632818116334413512826312994223173201178
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมโยธา583492502272252752371855---271
วิศวกรรมไฟฟ้า4315584619652011313312451-1200
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ---------2916451-146
วิศวกรรมเคมี---------42125---25
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์615211122331251751318---89
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง------------1-11
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม154661137689134962------212
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์267332162711112------72
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์511566471865331851------182
รวม199132331188163351114111225108801883-31098
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม21113221231181942428---83
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม7310121830691511617---72
รวม9142314395372734153045---155
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์917918815172187131721856176182-11743
รวม917918815172187131721856176182-11743
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์26911172482106231071301910912836172208689
รวม26911172482106231071301910912836172208689
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์212748173148153348192948296998290
วิทยาศาสตร์การแพทย์-------------111
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย37266336225817122915823---173
การแพทย์แผนไทยประยุกต์1130419384762733------121
รวม698315262911533872110343771297099585
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์28154182331661992914317225134159---712
กายภาพบำบัด257710230731032768951687103---403
เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา)---------52530---30
เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)9293815274243135------115
รวม62260322782663446024230246246292---1260
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข27194221------------221
อนามัยสิ่งแวดล้อม---667738576574350---188
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย---1171826697556671-11229
สาธารณสุขชุมชน---4768015708598594---259
รวม27194221212142352919622521194215-11897
สำนักวิชาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)5212610172742226167-8894
รวม5212610172742226167-8894
สำนักวิชาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
สัตวแพทย์ (นานาชาติ)946551031411128395182331114172
รวม946551031411128395182331114172
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม182543272653262854112536152742228
การออกแบบภายใน1119301326393161991625---113
รวม294473405292294473204161152742341
รวมทั้งหมด10602216327696322633226728193226606031600220310429840211767