<< กลับ


ข้อมูล นศ. นี้ เป็นจำนวน นศ. ตามเวลาจริง ซึ่งนับรวม นศ. ชั้นปีที่ 1 ที่ได้ขึ้นทะเบียน นศ. Online ผ่านระบบเข้ามาแล้ว (โดยจำนวนจะมีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งสิ้นสุดกระบวนการขึ้นทะเบียนนักศึกษา ในปีการศึกษา 2565)
ประกาศ ณ วันที่ 6 มิ.ย. 2565
 สรุปจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
ประเภท
ระดับ  
หลักสูตรชั้นปี 1ชั้นปี 2ชั้นปี 3ชั้นปี 4ชั้นปี 5 ขึ้นไปรวม
ชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวมชายหญิงรวม
สำนักวิชาศิลปศาสตร์
ภาษาอังกฤษ158510030108138167389-11123331
ภาษาจีน57883277799404942630---241
อาเซียนศึกษา-------1515------15
ไทยศึกษาบูรณาการ-------------111
ภาษาไทย56974365687414823840---230
นิติศาสตร์------------1-11
รวม25232257352502853216920166571235819
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์543481439537303782331---169
วิทยาศาสตร์ทางทะเล142236624309233241115---113
รวม196584206383165369123446---282
สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
รัฐศาสตร์691241934893141254671121931224440
รัฐประศาสนศาสตร์3510914431821133870108213152---417
รวม1042333377917525463116179335083224857
สำนักวิชานิติศาสตร์
นิติศาสตร์771262035263115215374183048-11441
รวม771262035263115215374183048-11441
สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน
บัญชี99810786270560651171821-1325
เศรษฐศาสตร์13233613922913227714---94
บริหารธุรกิจ (การเงิน)------8101841418---36
บริหารธุรกิจ (การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล)22285062733---------83
รวม441491932798125228310522921141-1538
สำนักวิชาการจัดการ
บริหารธุรกิจ------------1-11
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว------------1-11
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ16345017223991423------112
อุตสาหกรรมการบริการ---42327545501288100134181
บริหารธุรกิจ (การจัดการโลจิสติกส์)196988227092314273244165---318
บริหารธุรกิจ (การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)2990119165268103141102232---260
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล133346------------46
รวม77226303591672265513218746151197336919
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
นิเทศศาสตร์ดิจิทัล393473271845231437231639---194
เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม5064114434184322355251035---288
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน------------3255
เทคโนโลยีสารสนเทศ------------2-22
วิศวกรรมซอฟต์แวร์------217281521714550
การจัดการสารสนเทศและสื่อดิจิทัล---------161228---28
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล241135239321782512719---111
ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ6338101453075361854------230
นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์152742331343252851318---122
รวม19117436514112927013295227966015666121030
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ-------------111
วิศวกรรมโยธา5325782628543719561513281-1217
วิศวกรรมไฟฟ้า461965201131331245211233---174
วิศวกรรมพอลิเมอร์-------------111
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์------------2133
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ------29164519827---72
วิศวกรรมเคมี------4212521113---38
ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์1223351351851318------71
เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง------------1-11
วิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม138194135063---------157
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์2172812113---------41
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์502070341852---------122
รวม195175370118113231108811895744101437898
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม32326118194242811112---85
เกษตรศาสตร์และนวัตกรรม121931691511617------63
รวม1542577273415304511112---148
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์151751901317618961761826154160112723
รวม151751901317618961761826154160112723
สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์24831072310813119109128158710239137176644
รวม24831072310813119109128158710239137176644
สำนักวิชาแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์1731481533481929481137482971100292
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกําลังกาย36235917122915823------111
การแพทย์แผนไทยประยุกต์9404962733---------82
รวม629415638721103437711137482971100485
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
เทคนิคการแพทย์3316820129143172251341592881109-11642
กายภาพบำบัด3074104276996168710366369-11373
เทคนิคการแพทย์ (ทวิภาษา)------52631268---39
เทคนิคการแพทย์ (นานาชาติ)15284343135---------78
รวม78270348602433034624729336150186-221132
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
อนามัยสิ่งแวดล้อม, อาชีวอนามัย, สาธารณสุข21219240------------240
อนามัยสิ่งแวดล้อม---858667435012526---142
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย---669755667173340---186
สาธารณสุขชุมชน---1570859869525759---239
รวม21219240291972262119521610115125---807
สำนักวิชาวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ
ทันตแพทยศาสตร์ (นานาชาติ)10192942327167-88---71
รวม10192942327167-88---71
สำนักวิชาวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
สัตวแพทย์ (นานาชาติ)11364711283951823257167123
รวม11364711283951823257167123
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม302858273259112536152641111829223
การออกแบบภายใน1326394162011162747111-198
รวม435497314879224163193352121830321
รวมทั้งหมด10112372338374719802727618164122593901126151610025335310238