สำนักวิชา
ปีการศึกษา
2550
2551
2552
2553
2554
2555
ศิลปศาสตร์
22
17
18
30
23
38
วิทยาศาสตร์
1
2
การจัดการ
52
57
45
52
34
36
สารสนเทศศาสตร์
37
39
30
33
27
16
เทคโนโลยีการเกษตร
8
8
7
12
9
3
วิศวกรรมศาสตร์
29
35
22
30
29
39
สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขฯ
9
13
10
17
11
12
สถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
3
6
2
3
4
<<< กลับไปหน้าหลัก

หมายเหตุ :จำนวนนักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จำแนกเฉพาะผู้ที่พ้นสภาพด้วยผลการเรียนเท่านั้น
@2556 ฝ่ายวัดผลการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: rmayurawu.ac.th