<< กลับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ระบบไตรภาค ปี พ.ศ.2566 (มีผลบังคับใช้นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ที่ออกหลังประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
ระบบทวิภาค ปี พ.ศ.2566 (มีผลบังคับใช้นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ที่ออกหลังประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
ระบบไตรภาค ปี พ.ศ.2562 (มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 เป็นต้นไป)
ระบบทวิภาค ปี พ.ศ.2562 (มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 62 เป็นต้นไป)
ระบบทวิภาค ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560 (มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 เป็นต้นไป)
ปี พ.ศ.2555 (มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 55)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ระบบทวิภาค ปี พ.ศ.2566 (มีผลบังคับใช้นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง ที่ออกหลังประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
ระบบทวิภาค ปี พ.ศ.2565 (มีผลบังคับใช้นักศึกษาที่เข้าศึกษา ระบบทวิภาค ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป)
หลักสูตร นานาชาติ ระบบทวิภาค ปี พ.ศ.2563 (มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 เป็นต้นไป)
ปี พ.ศ.2560 (มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี พ.ศ.2560
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยระบบคลังหน่วยกิต ปี พ.ศ.2564
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ
พ.ศ. 2547
ระเบียบการขอรับปริญญา
ระเบียบการให้เหรียญรางวัล
ระเบียบอัตราค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา - เทียบโอน
พ.ศ. 2560 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ระเบียบฯ การลาและการรักษาสภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศเกี่ยวกับการสอบ
เกณฑ์การจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค
มาตรการกรณีอาจารย์ผู้สอนยกเลิกการสอบหลังประกาศคำสั่งคุมสอบ
ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบและการลาสอบ พ.ศ.2564
มาตรการการลงโทษและการพิจารณาโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2565
รายงานการกระทำผิดเกี่ยวกับการสอบ (Word / PDF)
แนวปฏิบัติการจัดสอบแบบออนไลน์และการคุมสอบแบบออนไลน์
แนวปฏิบัติการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive/Exit Exam) ของหลักสูตรก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
แนวปฏิบัติการทดสอบระดับมาตรฐาน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และความสามารถด้านดิจิทัลก่อนสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ระบบทวิภาค)
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2567 (ระบบทวิภาค) 
ระดับปริญญาตรี (ระบบไตรภาค)
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ( ประกาศเพิ่มเติมกรณีนักศึกษาเรียนเกินหลักสูตร ) 
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566  (ใช้กับนักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป)
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  (ใช้กับนักศึกษา ป.ตรี ที่เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 ทวิภาค
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ หลักสูตรนานาชาติ (ไตรภาค)
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2565 (ทวิภาค)
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 (ทวิภาค)
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2561  สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการจัดเก็บค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
    - ประกาศนโยบายการเข้าหอพัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
    - ประกาศนโยบายการเข้าหอพัก สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
ระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โท-เอก)
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ประกาศเพิ่มเติมกรณีนักศึกษาเรียนเกินหลักสูตร ) 
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปกติ พ.ศ. 2566 (ระบบทวิภาค) 
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ สำหรับระดับบัณฑิตศึกษา สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2565 (ทวิภาค) 
หลักสูตรปกติ
 • ฉบับที่วันที่ 13 ม.ค. 64(ฉบับที่12 ยกเลิกฉบับที่ 11)
 • ฉบับที่วันที่ 1 ต.ค. 61 (ฉบับที่10)
 • ฉบับที่วันที่ 15 ส.ค. 61 (ฉบับที่9)
 • ฉบับที่วันที่ 8 มี.ค. 61 (ฉบับที่8)
 • ฉบับวันที่ 18 ต.ค. 60 (ฉบับที่7)
 • ฉบับวันที่ 18 ม.ค. 59 (ฉบับที่6 : แทนฉบับที่ 4)
 • ฉบับวันที่ 5 ต.ค. 58 (ฉบับที่5)
 • ฉบับวันที่ 30 ก.ค. 57 (ฉบับที่3)
 • ฉบับวันที่ 23 พ.ค. 56 (ฉบับที่2)
 • ฉบับวันที่ 6 ก.พ. 56
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนานาชาติ (ทวิภาค) พ.ศ. 2563
 • ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ (ไตรภาค) พ.ศ. 2563
 • ประกาศค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ไตรภาค)
 • ปริญญาเอก นานาชาติ ฉบับวันที่ 6 มิ.ย. 61
 •  
  ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษนอกเหนือค่าธรรมเนียมการศึกษาลักษณะเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561( ป.โท-ป.เอก )
  อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับ ผู้ร่วมเรียนที่เป็นบุคคล ภายนอก
  หลักเกณฑ์การเก็บรักษาและการรับต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของนักศึกษา
  ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2559
  ประกาศมหาวิทยาลัย การจัดเก็บค่าเบี้ยประกันภัยอุบัติเหตุของนักศึกษา พ.ศ. 2565
  หลักเกณฑ์การชำระเงิน และการคืน เงินประกันทั่วไปของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
  เกณฑ์การย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชา
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์
  สำนักวิชานิติศาสตร์
  สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สำนักวิชาการจัดการ
  สำนักวิชาบัญชีและการเงิน
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (update 23 มิ.ย. 64)
  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี
  หลักเกณฑ์อื่นๆ
  หลักเกณฑ์การได้รับเอกสารฉบับสภาอนุมัติจบ และเอกสารอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคนั้นๆ
  ประกาศ การขอรับใบปริญญาบัตร (กรณีผู้ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
  เกณฑ์การจัดตารางสอน