เข้าสู่ระบบ  
ข่าวประกาศ  
ข้อปฎิบัติ  
ค่าบำรุงห้อง  
ข้อมูลห้องบรรยาย  
ปฏิทินรายปี  
Download  
Links  
 

 ข้อปฏิบัติ : ทั่วไป | การใช้ห้องประชุมไทยบุรี

   การจองใช้ห้องผ่านทาง web 
 1. เข้าสู่ระบบจองห้องบรรยายฯ โดยต้องกรอกรหัสผู้จองและรหัสผ่านให้ถูกต้อง (ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับระบบบริการการศึกษา หากท่านยังไม่มีรหัสผ่าน กรุณาติดต่อศูนย์บริการการศึกษา โทร 3107, 3106)
 2. ดำเนินการจองห้องในระบบฯ โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกขั้นตอน
 3. หากจองใช้เพื่อการเรียนการสอนในเวลาทำการปกติ (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 17.00 น.) ไม่ต้องใช้แบบฟอร์มจองห้อง
 4. หากจองห้องนอกเหนือเวลาทำการทุกกรณี ขอความกรุณาพิมพ์แบบฟอร์มจากระบบฯ หรือกรอกแบบฟอร์มจองห้องที่ธุรการกลาง แล้วส่งศูนย์บริการการศึกษา โดยผ่านหัวหน้าหน่วยงาน
 5. หากการใช้ห้องทำกิจกรรมดังกล่าว ศูนย์บริการการศึกษาพิจารณาแล้วว่าต้องเสียค่าบำรุงห้องให้กับมหาวิทยาลัย ทางฝ่ายบริการการสอนฯจะติดต่อกลับไปในภายหลัง ซึ่งท่านจะต้องชำระค่าบำรุงห้องที่ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร
 6. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ห้องในภายหลัง ขอความกรุณาแก้ไขข้อมูลในระบบฯด้วย (ในระบบฯ ไม่สามารถแก้ไขวันและเวลาที่ใช้ห้องได้ ถ้าต้องการแก้ไขวันและเวลาที่ใช้ห้องต้องยกเลิกการจองห้อง และบันทึกการจองใหม่)
 7. ถ้าค้นหาในระบบฯแล้วไม่มีห้องว่าง กรุณาจองห้องผ่านทางโทรศัพท์กับฝ่ายบริการการสอนฯ
 8. ในการใช้ห้อง หากท่านต้องการสื่อโสตฯเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสื่อโสตฯ ศูนย์บรรณสารฯ โดยตรง
 9. ในการใช้ห้องบรรยายจัดประชุม สัมมนาต่างๆ หากต้องการจัดสถานที่ เวที และอุกรณ์ต่างๆเพิ่มเติม เช่น โพเดียม โซฟา กรุณาติดต่อส่วนพัสดุได้โดยตรง และเมื่อใช้ห้องเสร็จแล้ว กรุณาจัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิม
   ข้อจำกัดการจองใช้ห้องผ่าน web 
 1. ต้องจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
 2. สามารถจองห้องบรรยายในอาคารเรียนรวม 3, 5, 7 เท่านั้น ไม่สามารถจองใช้ห้องอาคารไทยบุรี และอาคารวิชาการ 5 ได้
 3. การจองห้องนอกเวลาทำการ
  - วันจันทร์-ศุกร์ หลังเวลา 16.30 น. สามารถจองใช้ห้องอาคารเรียนรวม 3 เท่านั้น
  - วันเสาร์-อาทิตย์ สามารถจองใช้ห้องอาคารเรียนรวม 7 เท่านั้น
   การจองใช้ห้องผ่านทางโทรศัพท์ 
 1. โทรศัพท์สอบถามฝ่ายบริการการสอนฯ (3104, 3108) ถึงวันและเวลาที่ต้องการใช้ห้อง
 2. หากฝ่ายบริการการสอนฯตรวจสอบแล้วว่ามีห้องว่างในวันและเวลาดังกล่าว ให้ผู้จองกรอกแบบฟอร์มจองห้องผ่านหัวหน้าหน่วยงาน ส่งศูนย์บริการการศึกษา
 3. หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการใช้ห้องในภายหลัง กรุณาแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายบริการการสอนฯทราบ ก่อนการใช้ห้อง
 4. ในการใช้ห้อง หากท่านต้องการสื่อโสตฯเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่มีอยู่ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสื่อโสตฯ ศูนย์บรรณสารฯ โดยตรง
 5. ในการใช้ห้องบรรยายจัดประชุม สัมมนาต่างๆ หากต้องการจัดสถานที่ เวที และอุกรณ์ต่างๆเพิ่มเติม เช่น โพเดียม โซฟา กรุณาติดต่อส่วนพัสดุได้โดยตรง และเมื่อใช้ห้องเสร็จแล้ว กรุณาจัดสถานที่ให้เรียบร้อยเหมือนเดิม
   รายละเอียดเพิ่มเติม/แจ้งปัญหา 
 1. หากมีปัญหาเรื่องการใช้สื่อโสตฯ หรือต้องการสื่อโสตฯเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการสื่อโสตฯ ศูนย์บรรณสารฯ โทร 3314
 2. หากมีปัญหาเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์ การติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อช่างเทคนิค ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร 3414-17
 3. หากต้องการคุรุภัณฑ์เพื่อใช้ในห้องบรรยายเพิ่มเติม เช่น โพเดียม โซฟา โต๊ะ เก้าอี้ กรุณาติดต่อส่วนพัสดุ โทร 3732-37
 4. หากมีปัญหาทั่วไปเรื่องการใช้ห้องบรรยาย การจองห้อง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการการสอนฯ ศูนย์บริการการศึกษา โทร 3107, 3106 โทรสาร 3135
 5. หากพบปัญหาในการใช้ระบบจองห้องผ่าน web (Error, Bug) กรุณาติดต่อคุณนำชัย แซ่หลี โทร.3118, 3106 e-mail : snumchai@wu.ac.th

Best viewed by
Internet Explorer
(800 x 600)