กำหนดการรับปริญญา (ปรับปรุงใหม่)
กำหนดการใหม่


บัณฑิตที่ไม่ได้มารับปริญญา
ขั้นตอนการขอรับใบปริญญา
คำร้องขอรับใบปริญญา


บัณฑิตต่อไปนี้ ขอให้มารับเอกสารฉบับสภาอนุมัติเนื่องจากเอกสารโดนตีกลับ
55113260 ธฤต ประเสริฐศรี
56119712 สุมาลี ใบเต้
56116809 มุขสุดา นิยมราษฏร์
56121247 เอกฤทธิ์ พรหมสุวรรณ์
56110091 กมลรัตน์ ชื่นชม
56118342 ศศิมา เพชรขัน
56117047 รัชชานนท์ ลอยประภาพ
56113285 ดุลย์พินิจ เหล่าพราหมณ์
56143621 พิชญ์นรี ช่วยเวช
56114127 ธีริทธิ์ วราชิต
ผู้มีรายชื่อ สามารถมารับได้ที่ เคาน์เตอร์ศูนย์บริการการศึกษา
หมายเหตุ บัณฑิตที่ยังไม่ได้รับเอกสารสภาอนุมัติ แต่ไม่มีรายชื่อ
ให้รอประกาศ รายชื่อ ไปรษณีย์ตีกลับ รอบถัดไป
หากประสงค์จะขอเอกสารใหม่ ให้ติดต่อด้วยตนเอง
ได้ตั้งแต่วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป


กำหนดการ
ห้องฝึกซ้อมบัณฑิต
กำหนดการถ่ายภาพบัณฑิต


การแต่งกายของผู้ปกครอง ญาติมิตร เพื่อนๆและผู้ที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่าน
มหาวิทยาลัยของความร่วมมือในการแต่งกายในสีชุดที่เหมาะสม ได้แก่ สีขาว สีดำ น้ำเงินหรือโทนสีเทาสีน้ำตาล เป็นต้น
***และงดใช้ลูกโป่งในการแสดงความยินดี***


วีดิทัศน์ข้อชี้แจงและข้อปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร


ขอความร่วมมือให้บัณฑิต ตอบแบบสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิต
** มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้รายงานตัวบัณฑิตในวันที่ 2 ต.ค. 60 **
***** ปิดระบบให้กรอกในวันอาทิตย์ที่ 1 ต.ค. 2560 เวลา 12.00น. ****


กำหนดการ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร
แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560
**** คลิก ****


แบบสำรวจสหกิจศึกษา
แบบสำรวจ นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลการจัดภาคการศึกษาสหกิจศึกษาและสภาพปัญหา
และอุปสรรคในปัจจุบัน และภาคการศึกษาที่เหมาะสมในการจัดสหกิจศึกษา
"ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจจะเป็นข้อมูลในการพัฒนางานสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษารุ่นถัดไป"


สำหรับระดับปริญญาโท-เอก นะครับ ข้อมูลล่าสุด (28 ก.ย. 60)


การแต่งกายของบัณฑิต
แนวทางการแต่งกายของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560
คำร้องขอแต่งกายบัณฑิต


จดหมายส่งถึงบัณฑิต (กรณีที่ยังไม่ได้รับ)


รายชื่อบัณฑิตตามลำดับการเข้ารับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
เหรียญรางวัลผลการเรียนดีเด่นตลอดหลักสูตร


ชุดครุยสำหรับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559
กำหนดการรับชุดครุยสำหรับบัณฑิต ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา
การบริการรับ – ส่งคืน ชุดครุย