ประกาศ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563ข่าวประกาศ
1. แบบตอบรับเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปิดชั่วคราว
2. หนังสือเชิญ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2563 และ ปีการศึกษา 2564
3. ลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- ระดับปริญญาเอก
อยู่ระหว่างจัดทำ
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาตรี
4. แบบสำรวจภาวะการทำงานของบัณฑิต
(ติดต่อคุณ ชาญชัย ตันติวัฒโนดม 075-673787)
5. เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลห้องฝึกซ้อมบัณฑิต

ข่าวประกาศ ฝึกซ้อมบัณฑิต (ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)

การแต่งกายของบัณฑิต
- การแต่งกายของนักศึกษาและบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด
- คำร้องขอแต่งกายบัณฑิตFreeHitcounters.org
TOP