สถิติการจำแนกสภาพนักศึกษาระดับปริญญาตรี รอพินิจ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
ปีการศึกษา
 
2550
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3
2551
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3
2552
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3
2553
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3
2554
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3
2555
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3
2556
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3
2557
ภาคที่ 1 ภาคที่ 2 ภาคที่ 3
2558
ภาคที่ 1 
สถิติการพ้นสภาพฯ นักศึกษาด้วยการจำแนกสภาพฯ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ย้อนหลัง 2550 - 2555
2550 - 2555
คลิกที่นี่
 
@2556 ฝ่ายวัดผลการศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
rmayura@wu.ac.th