กำหนดการฝึกซ้อม
 
กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
วันที่ 2 – 5 ตุลาคม  2560
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  
 
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม 2560
08.00-10.00น. รายงานตัวลงทะเบียน  ณ โถงอาคารไทยบุรี
10.00 – 10.15 น. อธิการบดีกล่าวต้อนรับบัณฑิต ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
10.15 – 10.45 น. ประชุมชี้แจงการฝึกซ้อมฯ ชมวิดีทัศน์ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
10.45 – 12.00 น. ฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
13.00 – 15.00 น. ฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
15.00 – 16.30 น. ฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 3 แยกห้องฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิตสำนักวิชา บัณฑิตศึกษาฝึกซ้อมรวมกัน
   
วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
08.30 – 10.30 น. ฝึกซ้อมรวม ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
10.30 – 12.30 น. ฝึกซ้อมย่อย ครั้งที่ 4 แยกห้องฝึกซ้อมสำหรับบัณฑิตสำนักวิชา บัณฑิตศึกษาฝึกซ้อมรวมกัน
12.30 - 13.30 น. พักรับประทานอาหารตามอัธยาศัย
13.30 น. บัณฑิตพร้อมกัน ณ ห้องพักบัณฑิต
13.40 น. ตั้งขบวนแถวบัณฑิต ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 3
14.00 น. เคลื่อนขบวนแถวบัณฑิตสู่หอประชุมใหญ่
14.40 - 18.00 น. ฝึกซ้อมรวมครั้งที่ 2 ตามขั้นตอนในวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
(คณบดีสำนักวิชาหรือผู้แทนขานชื่อบัณฑิต)
   
วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2560
07.55 - 09.40น. ถ่ายรูปหมู่ ณ อาคารพลศึกษา เรียงตามลำดับดังนี้
บัณฑิตสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตร สารสนเทศศาสตร์ การจัดการ
เภสัชศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ศิลปศาสตร์ แพทยศาสตร์
บัณฑิตศึกษา วิทยาศาสตร์
พยาบาลศาสตร์และ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์
11.00น. บัณฑิตพร้อมกัน ณ ห้องพักบัณฑิต
11.40น. ตั้งขบวนแถวบัณฑิต ณ อาคารเรียนรวม 1 และ 3
12.00น. เคลื่อนขบวนแถวบัณฑิตสู่หอประชุมใหญ่โดยมีคณาจารย์และป้ายประจำสำนักวิชานำขบวน
13.00-18.00น. ฝึกซ้อมใหญ่ขั้นตอนสมบูรณ์เหมือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร
ณ หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรี
(อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดีสำนักวิชาปฎิบัติตามขั้นตอนจริง)
   
วันพฤหัสบดีที่ 5 ต.ค. 2560 (วันรับพระราชทานปริญญาบัตร)
13.30น. ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิตพร้อมกันที่อาคารเรียนรวม 1 และ 3
14.10น. ตั้งขบวนแถวบัณฑิต ตรวจความเรียบร้อยของการแต่งกายและสิ่งพกพา
14.30น. เคลื่อนขบวนแถวบัณฑิตสู่หอประชุมใหญ่ โดยมีคณาจารย์เดินนำและปิดท้ายของแต่ละขบวน
17.00น. รถยนต์พระที่นั่งถึงอาคารไทยบุรี
เสด็จเข้าสู่ภายในหอประชุมใหญ่ พระราชทานปริญญาบัตร
19.30น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช
*******************************