การยืนยันตัวตนของบัณฑิตผ่านเครื่อง Smart Check-in สำหรับวันที่ 23 24 และ 25 ก.ย. 65

การยืนยันตัวตนของบัณฑิตผ่านเครื่อง Smart Check-in สำหรับวันที่ 23 ก.ย. 65

การยืนยันตัวตนของบัณฑิตผ่านเครื่อง Smart Check-in สำหรับวันที่ 24 ก.ย. 65

การยืนยันตัวตนของบัณฑิตผ่านเครื่อง Smart Check-in สำหรับวันที่ 25 ก.ย. 65

ขั้นตอนต่าง ๆ

1. ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตและลำดับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

(Updated 05 ก.ย. 65)

(ลำดับรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาจะเริ่มจาก ปี 2563 และตามด้วย ปี 2564)

2. ทำแบบทดสอบวัดความเข้าใจรายละเอียดการฝึกซ้อมเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

**ทำแบบทดสอบนี้ ภายในวันที่ 16 ก.ย. 65 ก่อนเข้ารับการฝึกซ้อม**

4. เข้ารับการตรวจ ATK

บัณฑิตเข้ารับการตรวจ ATK ณ จุดที่กำหนด 2 ครั้ง ในวันที่ 24 และ 25 ก.ย. 65

5. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร

22-25 กันยายน 2565

ประกาศ/คำร้อง/ข้อควรทราบ

ข่าวประกาศการฝึกซ้อมบัณฑิต (ส่วนส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา)

วีดีทัศน์การฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อกำหนดและสิ่งที่ควรปฏิบัติ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ติดต่อสอบถาม

โทร 075673110-2

โทร 075-673177

โทร 075-676555