แนวปฏิบัติสำหรับการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อโคโรนา 2019