นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

    มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เห็นความสำคัญของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 หรือกฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act) ที่บังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ซึ่งจะให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่หรือที่ทำงาน เขตไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ อีเมล หมายเลขบัตรประชาชน รวมไปถึงข้อมูลที่มีความอ่อนไหว เช่น เชื้อชาติ ศาสนา พฤติกรรมทางเพศ ข้อมูลทางสุขภาพ ฯลฯ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้สามารถระบุถึงตัวเจ้าของข้อมูลนั้นได้ อาจเป็นได้ทั้งข้อมูลในรูปแบบเอกสาร กระดาษ หนังสือ หรือจัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

    นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันกฎหมายฉบับนี้ เพื่อให้รอดพ้นจากการกระทำที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ซึ่งอาจได้รับผลกระทบตามมา หากขาดความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ฉบับนี้ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ

Previous slide
Next slide