ทำเนียบบุคลากร

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

ผู้อำนวยการ

075-673141

081-9141024

kneerana@wu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา

รองผู้อำนวยการ

075-673141

060-9424142

csomjit@wu.ac.th

ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

นาง ปทุม รักษ์ทอง

ปทุม รักษ์ทอง

075-673138

089-4739510

spathum@wu.ac.th

CES System

เบญจมาส ขุนปาน

075-673140

099-7954962

benjamart.kn@wu.ac.th

ปาจรีย์ เขียวย้อย

075-673154

083-5291597

pajaree.ka@wu.ac.th

นางสาวรัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์

รัตนาวดี ศรีสุข โกฆะรัตน์

063-3544199

rattanawadee.go@wu.ac.th

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล

โองการ กุลสมบัติ

หัวหน้าฝ่าย

075-673117

087-8886820

kohnggah@wu.ac.th

เรวดี คองประชุม​

075-673110

096-6349436

krawadee@wu.ac.th

มยุรา เรืองประเสริฐ

075-673131

094-8294594

rmayura@wu.ac.th

นางสาว ปิยาพัชร เซ่งจิ้น

ปิยาพัชร เซ่งจิ้น

075-673124

085-6544118

mamornra@wu.ac.th

กมลรัตน์ เพชรกาฬ

075-673140

086-7428979

pkamonra@wu.ac.th

ภิญโญ2

ภิญโญ เกิดแก้ว

075-673132

0867418163

pinyo.ko@wu.ac.th

ธัญลักษณ์ ปานสีใหม

075-673111

087-8877475

pthanyal@wu.ac.th

นางสาว ปิยาพัชร เซ่งจิ้น

ปิยาพัชร เซ่งจิ้น

075-673124

085-6544118

mamornra@wu.ac.th

ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ​

ภัทระ วชิรานันตวัฒน์

หัวหน้าฝ่าย

075-673112

pattara.wa@wu.ac.th

086-3547445

ไพจิตรา สุวรรณ์

075-673107

096-6564574

rpaijitt@wu.ac.th

ธนะชัย เหล่าลุมพุก

075-673106

096-6519297

lthanach@wu.ac.th

ชณัญชิตา วิชัยดิษฐ์

075-673139

098-7297738

wkanjana@wu.ac.th

ยุทธพงศ์ ศรีประสม

075-673109

062-8807305

yuttapong.sri@wu.ac.th

ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา

นำชัย แซ่หลี

หัวหน้าฝ่าย

075-673118

098-7171724

snumchai@wu.ac.th

นาย ทนง สำแดงเดช

ทนง สำแดงเดช

075-673117

086-3673434

tanong.su@wu.ac.th

วารุณี ยอดราช

075-673132

095-1819421

yvarunee@wu.ac.th

นูรีดา

นูรีดา บูเกะมาตี

075-673117

061-3022137

nureeda.bk@wu.ac.th

CES System

ประเสริฐ เพ็งแก้ว

093-1595461

prasert.pn@wu.ac.th

ปรวีร์ ปานมาศ

091-7603728

porawee.pn@wu.ac.th

CES System

บุรณัฐ อนันตพันธ์

086-3228153

buranut.an@wu.ac.th

จิรภัทร ใจยะกว้าง

098-2873260

jirapat.jl@wu.ac.th

CES System

ภูวดล ศรีสุธรรม

080-5280728

poowadon.sr@wu.ac.th

CES System

พิชญานิน จันทร์สมบูรณ์

097-3466318

phichayanin.ca@wu.ac.th

วิวัฒน์ รุดชาติ

086-2807547

wiwat.rt@wu.ac.th

อภิสิทธิ์-นุรักษ์อภิชิตกุล

อภิสิทธิ์ นุรักษ์อภิชิตกุล

0980101609

apisit.nu@wu.ac.th

ฝ่ายรับนักศึกษา

ขุนดี หลำสุบ2

ขุนดี หลำสุบ

หัวหน้าฝ่าย

075-673103

093-6760518

khundee.la@wu.ac.th

พรทิพย์ ผอมเส้ง

075-673104

086-7486995

pporntip@wu.ac.th

นาย ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์

ธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์

075-673101

063-3984950

ttheeraw@wu.ac.th

เสฎฐวุฒิ เทพแก้ว

075-673102

088-6091586

satthawut.te@wu.ac.th

สันติศักดิ์ ใจซื่อ

สันติศักดิ์ ใจซื่อ

075-673105

092-9954946

santisak.ji@wu.ac.th

จิตรลดา-แก้วอะโข

จิตรลดา แก้วอะโข

075-673102

088-9844308

jitlada.ke@wu.ac.th

ญานิกา

ญานิกา อาจหาญ

075-673105

098-3969954

yaniga.ad@wu.ac.th