ทำเนียบผู้บริหาร

พ.ศ. 2540-2542

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต ไข่มุกต์

ผู้อำนวยการศูนย์บริการศึกษา

พ.ศ. 2542

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพรหมณ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

พ.ศ. 2542

รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

พ.ศ. 2542-2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

พ.ศ. 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์

รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา