บริการของศูนย์

งานบริการของฝ่ายทะเบียน

 1. งานทะเบียนนักศึกษา
 2. งานบริการดำเนินการคำร้องให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์
 3. งานมาตรฐานการศึกษา
 4. งานบันทึกและประมวลผลการศึกษา
 5. งานบริการเอกสารสำคัญทางการศึกษา
 6. งานการสำเร็จการศึกษาและปริญญาบัตร
 7. งานบริการตรวจกระดาษคำตอบและจัดทำคะแนนและวิเคราะห์ข้อสอบ
 8. งานวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสถิติทางการศึกษา

งานบริการของฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ

 1. บริการทางด้านงานแผนงานและประสานงานทั่วไป
 2. บริการทางด้านงานสารบรรณและอำนวยการ
 3. บริการทางด้านงานทรัพยากรบุคคลและเลขานุการ
 4. บริการทางด้านงานประชุม
 5. บริการทางด้านงานงบประมาณการเงินและบัญชีของศูนย์
 6. บริการทางด้านงานรายงานและติดตามผลการดำเนินงาน
 7. บริการทางด้านงานพัสดุและสถานที่
 8. บริการทางด้านงานศูนย์เครือข่าย สทศ.
 9. บริการทางด้านงานสนับสนุนการจัดสอบจากภายนอก

งานบริการฝ่ายบริการการสอนและการสอบ

บริการหน่วยงานภายใน
 1. บริการจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค
 2. บริการรับจองห้องนอกเหนือกิจกรรมการเรียนการสอน
 3. บริการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR
 4. บริการจัดเก็บ/ทำลายข้อสอบเก่าจากสำนักวิชา
 5. บริการจัดสอบวัดความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่
 6. บริการข้อมูลการศึกษา เช่น ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ฯลฯ
 7. บริการกำหนดรหัส ZOOM สำหรับการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่นๆ
 8. บริการกำหนดวัน เวลา เรียน รายวิชาศึกษาทั่วไป/พื้นฐานวิทยาศาสตร์ และรายวิชานักศึกษาชั้นปีที่ 1
 9. บริการห้องเรียนในกิจกรรมการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา
 10. บริการตรวจสอบวัน เวลาว่างตารางเรียน/ตารางสอบ
 11. บริการจัดทำปฏิทินการศึกษาประจำปี
บริการหน่วยงานภายนอก
 1. บริการจัดสอบ เช่น การจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ WUTEP  สอบท้องถิ่น  ฯลฯ
 2. บริการรับจองห้องและการใช้สถานที่
 3. บริการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ CEFR
 4. บริการข้อมูลการศึกษา เช่น ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ฯลฯ

งานบริการฝ่ายวิเคราะห์ระบบและสารสนเทศ

 1. พัฒนาระบบและสร้างนวัตกรรมใหม่
 2. บริการข้อมูลด้านการศึกษา

งานบริการฝ่ายรับนักศึกษา

 1. บริการดำเนินการรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 2. บริการแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดทศึกษา
 3. บริการข้อมูลสถิติการรับนักศึกษา
 4. บริการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา
 5. บริการส่งเสริมการรับนักศึกษา