ความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาและสภาพปัจจุบัน

           ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเที่ยบเท่าสำนักวิชา สถาบัน ตามความโดยสรุปในพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พ.ศ. 2535 มาตรา 6 และเป็นหนึ่งในสิบห้าหน่วยงานในวาระเริ่มแรกของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ในมาตรา 56 โดยมีผู้อำนวยการเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานของศูนย์ทีมีรองผู้อำนวยการทำหน้าที่รับผิดชอบตามที่ผู้อำนวยการมอบหมาย

พ.ศ.2540

          มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต ไข่มุกด์ ดำรงตำแหน่งรักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และ พ.ศ. 2541 มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง นายพ้วน เพ่งเซ้ง ดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา โดยช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นช่วงระยะเวลาเตรียมการ เรื่องการรับนักศึกษาและการเปิดเรียนเป็นครั้งแรกของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2541 ศูนย์บริการการศึกษาเปิดดำเนินการรับนักศึกษารุ่นแรก และวันที่ 28 พฤษภาคม 2541 มหาวิทยาลัยเปิดทำการสอนวันแรก

พ.ศ. 2542-2546

        มหาวิทยาลัยมีคำสั่งแต่งตั้งรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ตามลำดับ ดังนี้ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร รัตนพานี 2) รองศาสตราจารย์ ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ตามคำสั่งที่ 317/2542 ต่อมามหาวิทยาลัยมีคำสั่ง 24/2543 แต่งตั้ง นางวิภาวรรณ ชะอุ่ม  เพ็ญสุขสันต์ เป็นรักษาการแทนรองผู้อำนวยการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

พ.ศ. 2542-2546

       มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่ 5/2546 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และคำสั่งที่ 471/2546 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา

พ.ศ.2550-ปัจจุบัน

      มหาวิทยาลัยมีคำสั่งที่8/2550 แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิศ ฤทธิ์แก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และคำสั่งที่ 376/2551 แต่งตั้ง ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา
      ปัจจุบันศูนย์บริการการศึกษา อยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ โดยมีคณะกรรมการประจำศูนย์บริการการศึกษา ทำหน้าที่พิจารณานโยบายและการดำเนินงานของศูนย์ การดำเนินการภายในของศูนย์บริการการศึกษาแบ่งเป็น 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ  ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศ  ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล  ฝ่ายบริการการสอนและการสอบ