สารจากผู้บริหาร

บริการดี ไมตรีเด่น เน้นคุณภาพ​

        ศูนย์บริการการศึกษา มุ่งมั่นให้บริการและดำเนินการตามเป้าหมาย โดยนำเครื่องมือ นวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันกลไกการทำงานแบบเชื่อมโยงภารกิจทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ตวามวัตถุประสงค์

อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา