วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และแผนงาน

เป้าหมาย

            ศูนย์บริการการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นเลิศทางด้านระบบทะเบียน และระบบการรับนักศึกษา

ปรัชญา

            ศูนย์บริการการศึกษา มีปรัชญาในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ที่ประกอบด้วยการทำงานในลักษณะของการใส่ใจและเต็มใจในทุกงาน บริการอย่างมีสติและปัญญาด้วยไมตรี ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการพัฒนาระบบงาน

ปณิธาน

            ศูนย์บริการการศึกษา มีปณิธานที่จะให้บริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และสร้างความประทับใจในระดับสากล

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ แผน 1 ปี

ศูนย์บริการการศึกษา มุ่งมั่นให้บริการและดำเนินการตามเป้าหมาย โดยนำเครื่องมือ นวัตกรรมที่ทันสมัยมาพัฒนาระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งมั่นที่จะผลักดันกลไกการทำงานแบบเชื่อมโยงภารกิจทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้ตวามวัตถุประสงค์

วิสัยทัศน์ แผน 5 ปี

ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานพร้อมดำเนินงานตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยการนำเครื่องมือนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาระบบการให้บริการที่เป็นเลิศ โดยเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ ( Customer Service Center)

พันธกิจ

      
ศูนย์บริการการศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการให้บริการนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคำนึงถึงผู้รับบริการเป็นสำคัญ ดังนั้น ศูนย์บริการการศึกษาได้กำหนด พันธกิจไว้ 5 ประการ ดังนี้

1. กำหนดแผนงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของศูนย์บริการการศึกษา ทั้งแผนเชิงรับและเชิงรุก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริง
2. นำเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพฐานข้อมูลนักศึกษา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
3. ให้บริการที่มุ้งเน้นการสร้างความพึงพอใจ และความประทับใจให้กับผู้บริการ
4. วางแผนการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดในการให้บริการ
5. พัฒนาบุคลากรของศูนย์บริการการศึกษา ให้มีศักยภาพทั้งด้านความรู้และการให้บริการโดยใช้แนวคิดของการจัดการความรู้เป็นพื้นฐาน

วัตถุประสงค์

        1. วางระบบการทำงานตามภารกิจหลักให้มีประสิทธิภาพ โดยตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการด้วยระบบเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ทันสมัยและพนักงานที่มีจิตใจบริการ
        2. การรับนักศึกษา การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ การบันทึกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ การตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษาของนักศึกษาแรกเข้าและตรวจสอบคุณวุฒิบัณฑิตที่จบการศึกษาแล้ว
        3. การจัดทำตารางสอนตารางสอบ
        4. การลงทะเบียนเรียน เพิ่ม ถอน เปลี่ยนกลุ่มเรียน
        5. ดำเนินการงานทะเบียน เช่น การลพัก/รักษาสภาพ การย้ายหลักสูตร การเทีบโอนรายวิชา
        6. การจัดสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
        7. การให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอน การบริการรับจองห้องเรียน และการบริการข้อมูลการศึกษาให้นักศึกษา อาจารย์และหน่วยงานต่างๆ
        8. บริการตรวจสอบข้อสอบปรนัย จัดทำผลการตรวจคะแนน
        9. บันทึกผลการศึกษา ประมวลผลการศึกษา จำแนกสภาพนักศึกษา
        10. ให้บริการนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ด้านวิทยานิพนธ์ ทุนอุดหนุนการวิจัย
        11. ดำเนินการเรื่องสำเร็จการศึกษาและจัดเตรียมปริญญาบัตร
        12. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
        13. สำรวจและพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

คำขวัญประจำหน่วยงาน

       บริการดี ไมตรีเด่น เน้นคุณภาพ