คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2563

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

ภาษาไทย


ภาษาจีน


ภาษาอังกฤษ(นานาชาติ)


ภาษาอังกฤษ


อาเซียนศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์


วิทยาศาสตร์ทางทะเลสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์

นิติศาสตร์


รัฐศาสตร์


รัฐประศาสนศาสตร์สำนักวิชาการจัดการ


เศรษฐศาสตร์


บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)


บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)


บริหารธุรกิจ(การเงิน)


อุตสาหกรรมการบริการ


ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล


นิเทศศาสตร์ดิจิทัล


เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม


วิศวกรรมซอฟต์แวร์


นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์


ดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม


เกษตรศาสตร์และนวัตกรรมสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ


วิศวกรรมเคมี


วิศวกรรมไฟฟ้า


วิศวกรรมโยธา


ปิโตรเคมีและพอลิเมอร์สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตร์สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

เภสัชศาสตร์สำนักวิชาแพทยศาสตร์

แพทยศาสตร์


วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายสำนักวิชาสหเวชศาสตร์

กายภาพบำบัด


เทคนิคการแพทย์


เทคนิคการแพทย์ (2 ภาษา)สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต


อนามัยสิ่งแวดล้อม


อาชีวอนามัยและความปลอดภัยวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

สัตวแพทยศาสตร์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

การออกแบบภายใน


สถาปัตยกรรมวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ

ทันตแพทยศาสตร์(นานาชาติ)