TH | ENNature
Snow
Mountains
Lights

12039

ระดับปริญญาตรี

206

ระดับปริญญาโท

176

ระดับปริญญาเอก

12421

รวม

รายงานผลนักศึกษา


ทุกระดับชั้น

รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 256612421
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2566476
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2566 ในสาขาเกษตรศาสตร์47
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2566 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ921
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในปี 2566203ระดับปริญญาตรี (จำนวนนักศึกษา)
รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี 25663344
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี 2566 ที่เป็นคนแรกของบ้าน1804
จำนวนนักศึกษาหญิงแรกเข้าปี 25662263
จำนวนนักศึกษาหญิงแรกเข้าปี 2566 ที่เป็นคนแรกของบ้าน1521
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 256612041
จำนวนนักศึกษาต่างชาติในปี 256644
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-ระดับปริญญาตรี (จำนวนบัณฑิต)

รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 25662177
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 25661579
จำนวนบัณฑิตหญิงต่อจำนวนบัณฑิตชายที่จบในปี 25661 : 0.38
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2566 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี532
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2566 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี263
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2566 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ857
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2566 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ735
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2566 ในสาขาศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์185
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2566 ในสาขาศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์129
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2566 สามารถสอนระดับประถมได้233ระดับบัณฑิตศึกษา (จำนวนนักศึกษา)

รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2566206
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนนอกเวลา (ภาคพิเศษ) ปี 256676
หญิง52
ชาย24
จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท ปี 256652
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2566176
จำนวนนักศึกษาระดับปริญเอกโทที่เรียนนอกเวลา (ภาคพิเศษ) ปี 2566 -
จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก ปี 2566107
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (เต็มเวลา)-
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)-

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 2566 (จำแนกเพศ)

ระดับชายหญิงรวม
ระดับปริญญาตรี3551848812039
ระดับปริญญาโท74132206
ระดับปริญญาเอก7898176
รวม3703871812421
สรุปจำนวนรายวิชาที่เปิดสอน ประจำภาคการศึกษา 2566

สำนักวิชาไตรภาคทวิภาค
ปริญญาตรีปริญญาโท (พิเศษ)ปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
123123123123121212
การจัดการ5250492-3------------
การบัญชีและการเงิน413237241---333------
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์534639-----------4511
นิติศาสตร์222015---------------
ครุศาสตร์และศิลปศาสตร์61557011-111-1-122-41
เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร242826------544------
วิทยาศาสตร์727994------332--3255
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี908981------444--32--
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ273123---------------
สารสนเทศศาสตร์979491111---111-311-2
พยาบาลศาสตร์141514---876-----66--
แพทยศาสตร์1274872---------------
เภสัชศาสตร์622622-----------3321
สหเวชศาสตร์544548-----------21--
สาธารณสุขศาสตร์394034211---1-1--12568
พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป474035---------55----
วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ251211---776---------
วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี342424---------------
วิทยาลัยนานาชาติ------------812----
รวมทั้งหมด941774785876161513171615142236251818ค่าธรรมเนียมการศึกษาในปี 2566 (จำแนกตามหลักสูตร)


ลำดับหลักสูตรค่าธรรมเนียม/เทอม
1การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต28400
2ครุศาสตรบัณฑิต16400
3ครุศาสตรบัณฑิต19400
4ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคณิตศาสตร์19400
5ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา19400
6ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกชีววิทยา19400
7ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป19400
8ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)50400
9นิติศาสตรบัณฑิต13700
10นิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์ดิจิทัล15800
11บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)45000
12บริหารธุรกิจบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)57500
13บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการยุคดิจิทัล21400
14บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล15400
15บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์15400
16บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์15400
17บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ23400
18บัญชีบัณฑิต15400
19ผู้ร่วมเรียน/สอบ20000
20พยาบาลศาสตรบัณฑิต27900
21แพทยศาสตรบัณฑิต34900
22เภสัชศาสตรบัณฑิต31400
23รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต13700
24รัฐศาสตรบัณฑิต13700
25วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขากายภาพบำบัด28400
26วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์และนวัตกรรม21000
27วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์28400
28วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)57400
29วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม15800
30วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล15800
31วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสารสนเทศทางการแพทย์15800
32วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์15800
33วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย21900
34วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล21800
35วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม21000
36วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม23000
37วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย23000
38วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเคมีและพอลิเมอร์21800
39วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์21800
40วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์21800
41วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมีและเคมีเภสัชกรรม21800
42วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า21800
43วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา21800
44ศิลปบัณฑิต สาขาการออกแบบภายใน23800
45ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน14900
46ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทย14900
47ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ14900
48เศรษฐศาสตรบัณฑิต15400
49สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม23800
50สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)50400
51สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต23000
52สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาการสาธารณสุขชุมชน23000
53สารสนเทศศาสตรบัณฑิต สาขาดิจิทัลคอนเทนต์และสื่อ15800