2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565

Student Report

ทุกระดับชั้น
รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 256511002
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2565113
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาเกษตรศาสตร์13
จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ41
จำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดในปี 2565205
ระดับปริญญาตรี (จำนวนนักศึกษา)
รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี 25653455
จำนวนนักศึกษาแรกเข้าปี 2565 ที่เป็นคนแรกของบ้าน1892
จำนวนนักศึกษาหญิงแรกเข้าปี 25652418
จำนวนนักศึกษาหญิงแรกเข้าปี 2565 ที่เป็นคนแรกของบ้าน1654
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 256510519
จำนวนนักศึกษาต่างชาติในปี 256538
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (เต็มเวลา)0
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)141
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (เต็มเวลา)61
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)0
ระดับปริญญาตรี (จำนวนบัณฑิต)
รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2565212
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2565138
จำนวนบัณฑิตหญิงต่อจำนวนบัณฑิตชายที่จบในปี 25651 : 0.54
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี47
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี28
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ19
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ16
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์64
จำนวนบัณฑิตหญิงที่จบการศึกษาในปี 2565 ในสาขาศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์/สังคมศาสตร์43
จำนวนบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2565 สามารถสอนระดับประถมได้2
ระดับบัณฑิตศึกษา (จำนวนนักศึกษา)
รายการจำนวน/อัตราส่วน
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ปี 2565298
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เรียนนอกเวลา (ภาคพิเศษ) ปี 2565123
หญิง89
ชาย34
จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท ปี 256554
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาเอก ปี 2565185
จำนวนนักศึกษาระดับปริญเอกโทที่เรียนนอกเวลา (ภาคพิเศษ) ปี 2565 0
จำนวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาเอก ปี 256589
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (เต็มเวลา)0
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปยังต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)0
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (เต็มเวลา)0
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ (ผู้ร่วมเรียน/ร่วมสอบ)0

จำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปี 2565 (จำแนกเพศ)
ชายหญิงรวม
ระดับปริญญาตรี2983753610519
ระดับปริญญาโท105193298
ระดับปริญญาเอก83102185
รวม3171783111002

ข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2565

ภาษาไทย | English