<< กลับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรี
ระบบทวิภาค ปี พ.ศ.2561
ปี พ.ศ.2560(มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 60 เป็นต้นไป)
ปี พ.ศ.2555(มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 55)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษา
ปี พ.ศ.2560(มีผลบังคับใช้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 60 เป็นต้นไป)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปี พ.ศ.2560
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับฯ
พ.ศ. 2547
ระเบียบการขอรับปริญญา
ระเบียบการลา
ระเบียบการให้เหรียญรางวัล
ระเบียบอัตราค่าธรรมเนียมการย้ายสาขา - เทียบโอน
พ.ศ. 2560 ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
ระเบียบฯ การลาและการรักษาสภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกาศเกี่ยวกับการสอบ
เกณฑ์การจัดสอบกลางภาค/ปลายภาค
มาตรการกรณีอาจารย์ผู้สอนยกเลิกการสอบหลังประกาศคำสั่งคุมสอบ
ข้อปฏิบัติของกรรมการคุมสอบ
ข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ
การลงโทษนักศึกษาผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องกับการสอบ
ประกาศเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการศึกษา
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 ฉบับที่ 4  สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561  สำหรับนักศึกษา ที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561ลงมา
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2562 ทวิภาค
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ พ.ศ. 2561  สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมพิเศษ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบทวิภาษา พ.ศ. 2561  สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก)
 • ประกาศค่าธรรมเนียมฯ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ (ไตรภาค)
 • ฉบับที่วันที่ 15 ส.ค. 61 (ฉบับที่9)
 • ปริญญาเอก นานาชาติ ฉบับวันที่ 6 มิ.ย. 61
 • ฉบับที่วันที่ 8 มี.ค. 61 (ฉบับที่8)
 • ฉบับวันที่ 18 ต.ค. 60 (ฉบับที่7)
 • ฉบับวันที่ 18 ม.ค. 59 (ฉบับที่6 : แทนฉบับที่ 4)
 • ฉบับวันที่ 5 ต.ค. 58 (ฉบับที่5)
 • ฉบับวันที่ 30 ก.ค. 57 (ฉบับที่3)
 • ฉบับวันที่ 23 พ.ค. 56 (ฉบับที่2)
 • ฉบับวันที่ 6 ก.พ. 56
 • ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษารายวิชาภาษาอังกฤษนอกเหนือค่าธรรมเนียมการศึกษาลักษณะเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561( ป.โท-ป.เอก )
  อัตราค่าธรรมเนียม สำหรับ ผู้ร่วมเรียนที่เป็นบุคคล ภายนอก
  หลักเกณฑ์การเก็บรักษาและการรับต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของนักศึกษา
  ระเบียบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการชำระหนี้ของนักศึกษา พ.ศ. 2559
  เกณฑ์การย้ายสาขาวิชาหรือสำนักวิชา
  สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (update 23-11-59 เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ ของหลักสูตรรัฐศาสตร์)
  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
  สำนักวิชาการจัดการ (ปรับปรุง 23 มิ.ย. 58)
  สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
  สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ update เปลี่ยนแปลงเกณฑ์ฯ หลักสูตรวิศวฯคอม 6-2-60
  สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
  สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
  สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
  สำนักวิชาเภสัชศาสตร์
  สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
  หลักเกณฑ์อื่นๆ
  หลักเกณฑ์การได้รับเอกสารฉบับสภาอนุมัติจบ และเอกสารอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาในภาคนั้นๆ
  ประกาศ การขอรับใบปริญญาบัตร (กรณีผู้ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
  เกณฑ์การจัดตารางสอน