คู่มือการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564

สำนักวิชาศิลปศาสตร์

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

สำนักวิชานิติศาสตร์

สำนักวิชาการจัดการ

บริหารธุรกิจ(การตลาดดิจิทัลและการสร้างแบรนด์)
บริหารธุรกิจ(การจัดการโลจิสติกส์)
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมบริการ

สำนักวิชาการบัญชีและการเงิน

บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจการเงินดิจิทัล)

สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชัน และเกม
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
นวัตกรรมสารสนเทศศาสตร์ทางการแพทย์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตร์อาหารและนวัตกรรม

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัจฉริยะ

สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี

วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ นานาชาติ

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ