Yokohama University of Pharmacy (วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ โยโกฮาม่า) ในประเทศญี่ปุ่น มอบของที่ระลึก ให้ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนสนามสอบ ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565
รับมอบของที่ระลึก

         Yokohama University of Pharmacy (วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ โยโกฮาม่า) ในประเทศญี่่ปุ่่น มอบของที่ระลึก ให้ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  หลังจากที่ ศูนย์บริการการศึกษา นำคณะ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียนสนามสอบ ในเขตพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ตอนบน  ร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 1 ตุลาคม 2565 สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการการศึกษา รูปแบบความร่วมมือกันระหว่างสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามชีวิตวิถีใหม่ (New normal)  รวมถึงการเรียนรู้สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศดังกล่าว เพื่อให้บุคลากรได้นำความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้กับระบบการรับสมัครนักศึกษา และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา