ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา บรรยายพิเศษการศึกษาต่อและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา บรรยายพิเศษการศึกษาต่อและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ ห้องประชุม โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (24 ม.ค.2566) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
วิทยากรบรรยายการศึกษาต่อและส่งเสริมอาชีพ

         วันนี้ (24 ม.ค.2566) สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโครงการแนะแนวการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยเชิญ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ และ อาจารย์ ดร.จินตรชนีย์ รู้ซื่อ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในเรื่องการศึกษาต่อและส่งเสริมอาชีพ แนะแนวอาชีพก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และกิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช และอาจารย์แนะแนวเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน

        สำหรับวัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจพัฒนาองค์ความรู้ด้านการแนะแนวให้กับบุคลากรด้านการแนะแนวให้สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา อีกทั้งได้มีโอกาศพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานต่อไป