ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือสำนักงานทะเบียนนักศึกษา 5 สถาบันอุดมศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จับมือสำนักงานทะเบียนนักศึกษา 5 สถาบันอุดมศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษาและต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา ​มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีลงนามความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษาและต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงานทะเบียนนักศึกษา ร่วมกับ 5 สถาบันอุดมศึกษาประกอบด้วย

  1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  5. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

          ในการนี้อาจารย์ ดร. นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม

          การลงนามครั้งนี้เป็นการเข้าร่วมเครือข่ายงานทะเบียนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษา มีเจตจำนงที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนนักศึกษา รองรับการตรวจสอบวุฒิการศึกษา สร้างมาตรฐานกลาง ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ขยายเครือข่ายงานทะเบียนนักศึกษาให้ครอบคลุมสถาบันการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

          นอกจากนี้สำนักงานทะเบียนนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบ่งเป็นกลุ่มงานย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 การลงทะเบียนนักศึกษา การบริหารข้อมูลประวัตินักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการหลักฐานทางการศึกษา
  • กลุ่มที่ 2 ระบบสารสนเทศและนวัตกรรม งานประชาสัมพันธ์
  • กลุ่มที่ 3 งานระบบสำนักงานและทรัพยากรบุคค