ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ ศบศ. สัญจร พบสำนักวิชา ครั้งที่ 1 นำร่องสำนักวิชานิติศาสตร์

ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ ศบศ. สัญจร พบสำนักวิชา ครั้งที่ 1 นำร่องสำนักวิชานิติศาสตร์

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ ศูนย์บริการการศึกษาสัญจรสำนักวิชา ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สำนักวิชานิติศาสตร์ เวลา 09.00-12.00 น.
ศบศ. สัญจร พบสำนักวิชา

        เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ศูนย์บริการการศึกษา จัดกิจกรรมโครงการ ศูนย์บริการการศึกษาสัญจรสำนักวิชา  ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม สำนักวิชานิติศาสตร์ เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อาจารย์ หัวหน้าสาขา นักวิชาการและบุคลากรสำนักวิชานิติศาสตร์ และ สำนักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

        การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำระบบการให้บริการการศึกษาของศูนย์บริการทางการศึกษา สร้างความเข้าใจอันดีเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษา และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการให้บริการทางการศึกษาเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการต่อไป

        สำหรับศูนย์บริการการศึกษามีหน้าที่ให้บริการทางการศึกษาแก่คณาจารย์ หัวหน้าสาขา นักวิชาการและบุคลากรมาตลอด สำหรับในปีงบประมาณ 2566 นี้ ศูนย์บริการการศึกษา มีความประสงค์จะดำเนินงานเชิงรุกเกี่ยวกับการให้บริการทางการศึกษาแก่สำนักวิชาโดยการออกสัญจรพบสำนักวิชา เพื่อแนะนำระบบ
การให้บริการการศึกษา ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทางการศึกษาแก่ คณาจารย์ หัวหน้าสาขา นักวิชาการและบุคลากร ของสำนักวิชา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีในการร่วมกันปฏิบัติงานทางการศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา และมหาวิทยาลัยต่อไป ศูนย์บริการการศึกษาจึงได้จัดทำโครงการ ศูนย์บริการการศึกษาสัญจร พบสำนักวิชา เพื่อให้สามารถบริการทางการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดของมหาวิทยาลัยต่อไป