ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา บรรยายพิเศษ อาชีพในอนาคตในยุค Digital Disruption ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา บรรยายพิเศษ อาชีพในอนาคตในยุค Digital Disruption ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเชิญ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ Digital Disruption

        เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยเชิญ อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ ในเรื่องอาชีพในอนาคตในยุค Digital Disruption โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม กว่า 1,000 คน

       สำหรับวัตถุประสงค์ในการบรรยายในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในเป้าหมายอาชีพในอนาคต อาชีพไหนที่น่าสนใจในอนาคต รวมถึงอาชีพที่อาจจะหายไปในอนาคตจากการเข้ามาของ A.I. การเข้ามาของเทคโนโลยีทำให้มีผลการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างตรงกันว่า อีก 10 ปีข้างหน้าคือ ในปี ค.ศ.2030 จะมีแรงงานถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีและ A.I. มากถึง 6 ล้านคน โดยเฉพาะอาชีพที่อาศัยทักษะการทำงานซ้ำๆ แบบเดิมตลอด เช่น แรงงานในโรงงาน และพนักงานออฟฟิศ อีกทั้งได้มีโอกาศพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถ่ายทอดประสบการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการแนะแนวอาชีพแก่นักเรียนในยุคดิจิทัล เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนต่อไป