ศูนย์บริการการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ศูนย์บริการการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาศที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีมติอนุมัติให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)
แสดงความยินดี

        ศูนย์บริการการศึกษา ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)

        ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาศที่สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีมติอนุมัติให้ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม)