ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมทัพผู้บริหาร ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา ณ ประเทศจีน

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์พร้อมทัพผู้บริหาร ร่วมกับเครือข่ายโรงเรียน ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา ณ ประเทศจีน

ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการทางการศึกษาของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 และการศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566
ดูงานประเทศจีน

    สำหรับวัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญ และความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรของศูนย์สอบและสนามสอบให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ผ่านการศึกษาดูงานต่างประเทศที่มีระบบการศึกษาที่ดีระดับโลก เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการเรียนและการสอน ระบบการประเมินผล สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามชีวิตวิถีใหม่ (New normal) รวมถึงการเรียนรู้สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศดังกล่าว พร้อมกันนี้โครงการดังกล่าวเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ และหลักสูตรนานาชาติให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ดังนั้นศูนย์สอบจึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทดสอบ ของศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ประเทศจีน ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 3 ตุลาคม 2566 เพื่อเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการศึกษา นวัตกรรมการเรียนและการสอน ระบบการประเมินผล สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนและสถาบันการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลตามชีวิตวิถีใหม่ (New normal) รวมถึงการเรียนรู้สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของประเทศดังกล่าว เพื่อบุคลากรจะได้นำความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้กับระบบการรับสมัครนักศึกษา และการประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาตามชีวิตวิถีใหม่ (New normal)

ประธานศูนย์สอบกล่าวว่า การศึกษาศึกษาดูงานในครั้งนี้ บุคลากรของศูนย์สอบและสนามสอบได้รับความรู้และประสบการณ์ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเกี่ยวกับระบบการจัดการทดสอบ และสามารถนำมาประยุกต์พัฒนาศูนย์สอบและสนามสอบให้มีความทันสมัย มีความเป็นสากลระดับนานาชาติ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาจากสถาบันระดับนานาชาติตามชีวิตวิถีใหม่ (New normal) และสามารถนำมาปรับปรุงพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการบริหารจัดการศึกษา เป็นการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรของศูนย์สอบและบุคลากรของสนามสอบ ก่อให้เกิดการประสานงานการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนต่าง ๆ ที่เป็นสนามสอบ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติและหลักสูตรนานาชาติให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

ดูงานประเทศจีน
ดูงานประเทศจีน
ดูงานประเทศจีน
ดูงานประเทศจีน
ดูงานประเทศจีน
ดูงานประเทศจีน
ดูงานประเทศจีน
ดูงานประเทศจีน