ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ งานทะเบียน วัดผล และงานรับนักศึกษา

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ งานทะเบียน วัดผล และงานรับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.66 อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายหัวหน้าฝ่ายงาน ต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม
ต้อนรับ ม.นครพนม

      เมื่อวันที่ 10 ต.ค.66  อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบหมายหัวหน้าฝ่ายงาน นางกมลรัตน์ เพชรกาฬ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ  นายภัทระ วชิรานันตวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนและประมวลผล นางวรรณี เหมือนเพชร หัวหน้าฝ่ายบริการการสอนและการสอบ นายนำชัย แซ่หลี หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา และนายโองการ กุลสมบัติ หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา ให้การต้อนรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุม ชั้น1 ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี

      สำหรับศูนย์บริการการศึกษา เป็นตัวแทนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการให้ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศงานทะเบียนและวัดผล โดยหัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ ของศูนย์บริการการศึกษา   ให้กับตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนครพนม อย่างไรหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา  ร่วมต้อนรับ ศ.ดร. ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ อธิการบดี พร้อมคณะบุคลากร มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ร้านสิชลซีฟู้ด

ม.นครพนมดูงาน
ม.นครพนมดูงาน
ม.นครพนมดูงาน
ม.นครพนมดูงาน