ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมนา กำหนด KPI และ MOU ประจำปีการศึกษา 2567

ศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ จัดสัมนา กำหนด KPI และ MOU ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดสัมนาโครงการรวม พลัง ศบศ. จัดทำร่าง KPI และ MOU ของศูนย์บริการการศึกษา ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารศูนย์การแพทย์
สัมนา 67

      สำหรับการสัมนาในครั้งนี้ เริ่มด้วยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา กล่าวต้อนรับและเปิดการสัมนา โดยผู้อำนวยการกล่าวว่า ในการวางแผนการร่าง จัดทำร่าง KPI และ MOU ของศูนย์บริการการศึกษา ในวันนี้ ทุกฝ่ายงานจะต้องวางแผนการทำงานตลอดทั้งปีงบประมาณให้สำเร็จ 100 เปอร์เซ็น เพื่อที่จะเห็นว่าในปีงบประมาณนี้ แต่ละฝ่ายงานจะนำนโยบายที่ผู้อำนวยการมอบหมาย ไปปรับให้เข้ากับการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  และคาดหวังว่าทุกคนในหน่วยงานจะสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยให้แต่ละฝ่ายงานนั่งรวมกลุ่มกันเผื่อระดมความคิด และร่างแผนการทำงาน โดยเริ่มจาก KPI ฝ่ายงาน กำหนดหัวข้อการทำ PDCA รายบุคคล คนละ 1 ชิ้นงาน และสำหรับฝ่ายงาน 1 ชิ้นงาน กำหนดหัวข้อ SOP รายบุคคล  การกำหนดหัวข้อการเขียน BLOG   ฝ่ายงานละ 1 ชิ้น หลังจากนั้นให้ทุกฝ่ายงานนำแผนงานที่ได้จากการวางแผน ลงรายละเอียดในปฏิทินงานของหน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานเห็นแผนการทำงานตลอดทั้งปี  หลังจากนั้นในช่วงบ่าย ผู้อำนวยการให้ตัวแทนฝ่ายงาน นำเสนอแผนการทำงานของแต่ละฝ่าย และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการสำหรับนำไปปรับปรุงแผนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

สัมนา 67
สัมนา 67
สัมนา 67
สัมนา 67
สัมนา 67
สัมนา 67
สัมนา 67
สัมนา 67