มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยงานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา พร้อมผู้แทน 14 สำนักวิชา 2 วิทยาลัยนานาชาติ เข้าแนะแนวการศึกษา เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป้าหมาย 30 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้ารับฟังกว่า 3,000 คน

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยงานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา พร้อมผู้แทน 14 สำนักวิชา 2 วิทยาลัยนานาชาติ เข้าแนะแนวการศึกษา เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เป้าหมาย 30 โรงเรียน โดยมีนักเรียนเข้ารับฟังกว่า 3,000 คน

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
แนะแนวการศึกษา 2567

งานรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เพื่อสร้างการรับรู้ให้นักเรียนนอกเขตพื้นที่ภาคใต้ ให้รู้จักมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพิ่มมากขึ้น ผ่านรูปแบบการแนะแนวการศึกษาในคาบเรียน พูดคุยกับครูแนะแนว  และเข้าพบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร หน่วยงานที่ดูแลโรงเรียนในสังกัด ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2566

สำหรับรูปแบบในการแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ งานรับนักศึกษาจะเป็นหลักในการแนะนำภาพรวมของมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ รายละเอียดการสมัคร และช่องทางการติดตามข่าวสารต่างๆ ตามด้วยสำนักวิชาให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา รวมถึงเส้นทางอาชีพและการต่อยอดในอนาคต โดยแบ่งตามแผนการเรียนและความสนใจของโรงเรียนที่งานรับนักศึกษาได้ประสานงานไว้ก่อนเข้าพบโรงเรียน

ทางด้านของผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษามองว่า การแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามที่วางแผนไว้  ทั้งในด้านของปริมาณโรงเรียนที่เข้าแนะแนวการศึกษา ทั้งสิ้นจำนวน 30 โรงเรียน  โดยมีนักศึกษาที่เข้ารับฟังการแนะแนวการศึกษาในครั้งนี้ กว่า 3,000 คน