ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาและรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน พร้อมคณะ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2566
ศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

        อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง  ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษาและรักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.กนกวรรณ มีสุข รักษาการแทนรองคณบดี  ผศ.ดร.สมใจ หนูผึ้ง หัวหน้าสถานวิจัย และ ผศ.นลินี ทินนาม  รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดี เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 5-6 ธันวาคม 2566

        สำหรับการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาศเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมไปถึงการแนะนำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้กับผู้บริหารและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน หลังจากนั้นจะเดินทางกลับไปยัง อาคารซีพีทาวเวอร์ สีลม กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) โดยมีรายชื่อผู้ลงนามของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ  ประธานคณะผู้บริหาร CPF  นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา และ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ในส่วนของผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์  รักษาการแทนอธิการบดี  รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์  รองอธิการบดี  และรองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รองอธิการบดี  โดยหลังจากพิธีลงนามความร่วมมือเสร็จสิ้นทั้งสองหน่วยได้มอบของที่ระลึก และสัมภาษณ์สื่อมวลชน (ร่วมกัน)