รองอธิการบดี พร้อมประธานศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ TGAT/TPAT สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมให้กำลังใจคณะปฏิบัติงาน และผู้เข้าสอบ

รองอธิการบดี พร้อมประธานศูนย์สอบ ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ TGAT/TPAT สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมให้กำลังใจคณะปฏิบัติงาน และผู้เข้าสอบ

เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดี อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบ และ ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา รองประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ TGAT/TPAT สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

     เมื่อวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา  สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รองอธิการบดี  อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ประธานศูนย์สอบ และ ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา รองประธานศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต้อนรับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมสนามสอบ TGAT/TPAT  ประจำปีการศึกษา 2566  สนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2566 ที่มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงใช้เป็นสนามสอบ TGAT/TPAT  ในครั้งนี้

      สำหรับการจัดสอบในครั้งนี้ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดูแลสนามสอบทั้งหมด 5 สนามสอบ ประกอบด้วยสนามสอบโรงเรียนศรียาภัย  สนามสอบโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์ธานี สนามสอบโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา และสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  โดยมีผู้เข้าสอบ รวมทั้งสิ้น 20,647 คน อย่างไรก็ตามสนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับผู้เข้าสอบตามระเบียบของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าสอบในทุกๆด้าน นอกจากนี้สนามสอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังสามารถแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัย  ทำให้ผู้เข้าสอบรู้สึกประทับใจในการเข้ามาใช้บริการ และแน่นอนว่านักเรียนกลุ่มนี้จะกลับมาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปีการศึกษาถัดไปอย่างแน่นอน