ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมตัวแทนหน่วยงาน ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายการพัฒนาระบบ Smart Educational Service System รองรับ Virtual University ให้กับบุคลากร ม.นครพนม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมตัวแทนหน่วยงาน ร่วมเป็นวิทยากร บรรยายการพัฒนาระบบ Smart Educational Service System รองรับ Virtual University ให้กับบุคลากร ม.นครพนม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายงาน ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ
บรรยายการพัฒนาระบบ Smart Educational Service System

     วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา และหัวหน้าฝ่ายงาน ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายการพัฒนาระบบ Smart Educational Service System เพื่อรองรับ Virtual University รวมถึงการพัฒนาทักษะการจัดวางระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กับกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ธงพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนจากคณะ/วิทยาลัย เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยนครพนม

      อาจารย์ ดร.นีรนาท กล่าวว่าการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เดินทางมามหาวิทยาลัยนครพนมในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โครงการในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยร่วมมือกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และใช้ทรัพยากรทางวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ โดยการจัดโครงการในครั้งนี้มุ่งหวังให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการเรียนการสอน งานทะเบียน งานประมวล งานหลักสูตร และงานสหกิจศึกษา ได้รับการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน และสามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนาระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา และพัฒนาระบบ Smart Educational Service System เพื่อรองรับ Virtual University.

ภาพ//เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยนครพนม