นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ต้องรู้ กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ไตรภาค สู่ ทวิภาค การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ของมหาวิทยาลัย เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2567 นี้

นักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ต้องรู้ กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ไตรภาค สู่ ทวิภาค การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ของมหาวิทยาลัย เริ่มภาคการศึกษาที่ 1/2567 นี้

วันนี้(14 ก.พ. 2567)เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับสำนักวิชา จัดกิจกรรม สร้างความเข้าใจ ไตรภาคสู่ทวิภาค
กิจกรรมสร้างความเข้าใจ ไตรภาค สู่ ทวิภาค

      วันนี้(14 ก.พ. 2567)เวลา 13.30 น. ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยอาจารย์ ดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการ ผศ.ดร.กาญจน์นัฐฐา ไชยศรียา  รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรในหน่วยงานร่วมกับสำนักวิชา จัดกิจกรรม สร้างความเข้าใจ ไตรภาคสู่ทวิภาค (กิจกรรมพุธบ่าย) ให้กับนักศึกษาชั้นปี ที่ 3 ทุกสำนักวิชา ณ ห้องบรรยาย อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์            กิจกรรม สร้างความเข้าใจ ไตรภาคสู่ทวิภาค จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมพุธบ่ายของมหาวิทยาลัย เพื่อแนะนำรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ จะเริ่มใช้งานในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยเปลี่ยนจากระบบ 3 ภาคการศึกษา เป็น 2 ภาคการศึกษา การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ รูปแบบต่างๆในการจัดกิจกรรม หรือปฎิทินการศึกษาจะเปลี่ยนไปทั้งสิ้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะทำให้นักศึกษาทุกคนทราบว่า กิจกรรมใดต้องดำเนินการในช่วงไหน โดยแยกเป็นประเด็นสำคัญๆ ประกอบด้วย การลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการสอน  การแสดงผลการศึกษาในใบแสดงผลการเรียน  และการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกัน และปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
      สำหรับกิจกรรมวันนี้ นักศึกษาจะได้รับชมวีดีทัศน์แนะนำกิจกรรมต่างๆทั้งหมด 6 วีดีทัศน์ ประกอบด้วย
1. การจัดการเรียนการสอนจากไตรภาคสู่ทวิภาค
2. รูปแบบการลงทะเบียนและการเรียน  
3. การดูตารางเรียน
4. การจัดการสอบและ Transcript.
5. การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
6. การดูผลการศึกษาและยื่นขอสำเร็จการศึกษา ตามลำดับ
      ในส่วนของการเข้าร่วมกิจกรรม สร้างความเข้าใจ ไตรภาคสู่ทวิภาค โดยศูนย์บริการการศึกษา จะแบ่งออกเป็น 3 รอบ เริ่มจาก วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-5 วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 และ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30-16.30 น. สำหรับ นักศึกษา ชั้นปีที่ 1  โดยผู้อำนวยการเน้นย้ำว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญกับนักศึกษาทุกคน  จึงอยากให้เข้าร่วมรับฟังตามวันและเวลาที่กำหนด