นายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่ ศบศ. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

นายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่ ศบศ. เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม ที่ผ่านมา อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ ณ ห้องสมาธิไอที อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม ที่ผ่านมา อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยเชิญนายขุนดี หลำสุบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึษา เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องสมาธิไอที อุทยานการเรียนรู้เมืองนครศรีธรรมราช  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  

     สำหรับกิจกรรมดังกล่าวแบ่งเป็นสองวัน วันแรกเป็นการอบรมในหัวข้อ การใช้โปรแกรมกราฟิกเพื่อการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมกราฟิกงานประชาสัมพันธ์สินค้า พร้อมออกแบบงานประชาสัมพันธ์อย่างสร้างสรรค์ โดยมีการสอนเทคนิคการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือและ จัด Workshop ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม  ส่วนในวันที่สอง เป็นการอบรมให้ความรู้ เชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ ช่องทางการทำเงินผ่านระบบออนไลน์  ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สนับสนุนวิทยากรให้มีความรู้และบรรยายเกี่ยวกับกลยุทธ์เล่าเรื่องขายให้ดี ผ่านช่องทางทำเงินระบบออนไลน์ และเครื่องมือเทคนิคการสร้าง คอนเทนต์ ด้วยโปรแกรม Canva เป็นการเพิ่มช่องทางการทำเงินบนแพลตฟอร์มต่างๆ ได้อย่างมีปรสิทธิภาพ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.